"> 4 گام کنترل خشم ویژه والدین و نوجوانان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

4 گام کنترل خشم ویژه والدین و نوجوانان

4 گام کنترل خشم ویژه والدین و نوجوانان

4 گام کنترل خشم ویژه والدین و نوجوانان

4 گام کنترل خشم ویژه والدین و نوجوانان

راهکارهایی برای کنترل خشم والدین و نوجوانان

? گام اول: فاصله
زمانی که احساس می کنید در حال خشمگین شدن هستید فوراً از تماس فیزیکی با اشیا خودداری کنید. یک قدم به عقب بردارید.

اگر میتوانید موقعیت را برای چند لحظه ترک کنید. چند لحظه قبل از ابراز هرگونه احساسات سکوت کنید.

? گام دوم : زمین
با گذاشتن هر دوپا بصورت محکم بر روی زمین و نگه داشتن شی محکم، استوار بایستید.

با شروع فعالیتی ذهنتان را درگیر نمایید.

مثل شمارش عدد 50 تا 10 بصورت عکس یا شمردن هر شی که در اطرافتان میبینید و رنگ سبز دارد.

? گام سوم: تنش
با انقباض و انبساط برخی عضلات، تنش را از بدنتان دور کنید.

مچ ها را باز و بسته کنید. اخم کنید. شست های خود را باز و بسته کنید.

از عضلات بدنتان به نحو موثر به منظور خارج کردن تنش استفاده کنید.

? گام چهارم: تنفس
برای 5 دقیقه چند نفس عمیق و آرام بکشید( معمولا 3-4) اگر فرصت دارید از تمرینهای تن آرامی استفاده کنید.

استفاده از تمرین یوگا و مراقبه توصیه میشود.

تمرین کنترل دفعات تنفسی کنید.

مانند تکنیک 8-7-4 یعنی به مدت 4 ثانیه نفس عمیق بکشید، 7ثانیه آن را نگه دارید و 8 ثانیه آن را از بدن خارج نمایید. این تمرین را به دفعات تکرار نمایید.

پیشنهاد مطالعه:  سه روش ابراز خشم نوجوانان و مدیریت خشم
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×