"> کودکم از هیچ کس کمتر نیست - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

کودکم از هیچ کس کمتر نیست

کودکم از هیچ کس کمتر نیست: بهتر است برای اینکه کودکتان اعتماد به نفس

داشته باشد ،اول  خودمان اعتماد نفسمان را افزایش دهیم .عشق ورزیدن ،در آغوش

گرفتن ،بوسیدن،نوازش کردن کودکان فگفتن جمله ی دوستت دارم ،باعث افزایش

اعتماد به نفس در کودکان می شود.

 

کودکم از هیچ کس کمتر نیست

کودکم از هیچ کس کمتر نیست

 

معنای عزت نفس و خودباوری


عزت نفس یعنی: احساس ارزشمند بودن که از طریق مجموعه افکار، عواطف،

احساس ها، تجربه ها به دست می آید به نحوی که فرد خود را توانمند، با کفایت و

موفق می داند.

 

 

عزت نفس و خودباوری چگونه ایجاد می شود


عزت نفس و خودباوری از کودکی، توسط والدین و اطرافیان شکل می گیرد و ایجاد

می شود. مثلا: اگر کودکی در محیط پر از ترس بزرگ شود یاد می گیرد که بترسد» و یا

«اگر در محیط پر از تشویق بزرگ شود می آموزد که اعتماد کند.

 


عزت نفس کودکان از نوع، نگرش و رفتاری که دیگران نسبت به او دارند، می تواند

شکل بگیرد. رفتارهایی چون طرد، عدم محبت، عدم توجه، غفلت، جدی نگرفتن، توجه

به نکات منفی، گوش ندادن، عدم احترام، تحقیر، تمسخر، سرزنش،تهدید،مقایسه،

انتظار بیش از حد و بد رفتاری باعث کاهش عزت نفس در کودک می شود. از طرف

دیگر رفتارهایی چون پذیرش، احترام، محبت، توجه، جدی گرفتن، احساس تعلق،

تشویق، حمایت، تحسین، احساس ایمنی و انتظارات مناسب موجب افزایش عزت نفس

در کودک می شوند.

 

برای ایجاد «عز ت نفس» در فرزندان بهتر است به آنها کمک کنیم تا بیاموزند که:

 

پیشنهاد مطالعه:  تقويت اعتماد به نفس کودکان

 1.هیچ انسانی شبیه دیگری نیست: هیچ کدام از انسان ها در طول تاریخ شبیه به هم نبوده و نخواهند بود و به خود

 بگوید :هیچ کس شبیه من نیست، من آنچه را که هستم دوست دارم و احساس خوبی نسبت به خودم دارم.

 

  1. محدودیت ها و توانمندی های خود را بپذیرد: نقاط ضعف خود را بدون نگرانی و ناراحتی پذیرفته و از آنها احساس

 گناه و شرمساری نکنند. چون هیچ فردی نمی تواند انسانی کامل و به همه چیز دانا و به همه کاری توانا باشد و با آگاهی و پذیرش نقاط مثبت و ضعف خود احساس رضایت و خشنودی می کند.

 

 

 


راه های افزایش عزت نفس در کودکان:

برای افزایش عزت نفس بایستی «احساس کفایت»، «احساس مسوولیت»، «احساس

پذیرش و محبت» و «احساس رضایت از وضع جسمانی خود» را در فرزندان ایجاد

کنیم و برای ایجاد هر یک از احساسها موارد زیر توصیه می شود: 

 


برای ایجاد احساس کفایت باید


انتظارات بیش از حد از آنها نداشته باشیم.


توانایی های آنها را تشویق و تحسین کنیم.


کارها، فعالیت ها و عواطفشان را حمایت کنیم.


کمک کنیم که عملکردشان را بهبود بخشیده و موفقیت را هر چند کوچک تجربه نماید.


تشویق و حمایت نماییم که راه های مختلفی را برای حل مساله تجربه نماید.

منبع :سایکولوجی نی نی وبلاگ

 

مطالب مفید:

اصل تشویق وتایید کردن

دلبستگی ایمن و نا ایمن

کودکان با اعتماد به نفس

پرورش اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس کودکان

شاه کلید هایی برای والدین

تقویت اعتماد به نفس کودکان

پیشنهاد مطالعه:  ایجاد اعتماد به نفس در کودک

به کودک اعتماد به نفس بدهیم

کودکان با عزت نفس پایین

نکته برای تقویت عزت نفس

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×