"> کارهای سبز ، زرد و قرمز کودکان و نحوه ی برخورد با آنها - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

کارهای سبز ، زرد و قرمز کودکان و نحوه ی برخورد با آنها

کارهای سبز ، زرد و قرمز کودکان

کارهای سبز ، زرد و قرمز کودکان و نحوه ی برخورد با آنها

کارهای سبز ، زرد و قرمز کودکان و نحوه ی برخورد با آنها

✳️ کارهای کودکان را می توان در سه محدوده رنگی سبز ، زرد و قرمز زیر تقسیم کرد :

محدوده سبز : کارهای خوب کودک

محدوده زرد :  کارهای نه خوب و نه بد

که این محدوده رنگی اشتباهات کودک درحوزه مهارت را نیز شامل میشود که اشکالی ندارد مهارت ندارد وب اید اشتباه کند تا یادبگیرد.

محدوده قرمز : که خارج شدن از محدوده ارزشهاست

که تنها5% کارهای کودک راتشکیل می دهد ونیاز به تنبیه صحیح بدون خشونت و عصبانیت دارد.

ولی متاسفانه اکثر تنبیه های والدین برای کارهای محدوده زرد کودکان است که کارهای بدون ایراد است، کودک میخواهد کمک مادر کند ظرفی را می شکند یا خرابکاری میکند که به دلیل مهارت کم آنهاست.

به جای تمرکز روی 5 درصد خطاهای کودک به 95درصد کارهای کودک که بدون اشکال است توجه کنید بخصوص 40 درصد کارهای خوب کودک و آن هارا به زبان بیاورید.

پیشنهاد مطالعه:  مهکام | روشهای فرزند پروری برای تقویت بهداشت و روان کودکان و نوجوانان
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×