"> چرا مشاور به مراجع دستمال تعارف نمیکند ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

چرا مشاور به مراجع دستمال تعارف نمیکند ؟

چرا مشاور به مراجع دستمال تعارف نمیکند ؟

چرا مشاور به مراجع دستمال تعارف نمیکند ؟

چرا مشاور به مراجع دستمال تعارف نمیکند ؟

برخی از مشاوران روانشناسی فکر میکنند دادن دستمال کاغذی به مراجع حین گریه کردن خوب است.

این درحالی است که تعارف کردن دستمال کاغذی به مراجعی که در جلسه مشاوره اشک آلود شده و یا احیانا گریه میکند مطابق فرایند کاتارسیز catharsis یا تخلیه هیجانی نیست.

دادن دستمال به شخص مشوق ابراز هیجان او نیست. اگر درست به موضوع بنگریم دستمال به منزله دعوت و پیشنهاد به توقف فرایند گریه تلقی میشود.

گریستن از قوی ترین ابزار ابراز احساسات است که بهتر است مشاور برای آن مانع ایجاد نکند. مگر جز این است که دستمال برای خشک کردن اشک است؟

پس مشاور دستمال را فقط در اتاق و در دسترس مراجع قرار میدهد ولی حتی الامکان آن را به او نمیدهد و میگذارد خودش آن را بردارد.

بنظر من خیلی اوقات مقاومت و دشواری تحمل تجربه احساسات منفی توسط مشاور او را به تعارف دستمال و یا توسل به دیگر اقدامات جانبی و کاهش دهنده احساسات همچون پرسیدن سوال یا تغییر موضوع سوق میدهد.

یاسر مدنی؛دکترای تربیت مشاور
استادیار دانشگاه تهران

پیشنهاد مطالعه:  راهنمایی چیست ؟ و در تعلیم و تربیت چگونه است ؟
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×