"> ویژگی های شناختی کودکان اوتیسمی - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

ویژگی های شناختی کودکان اوتیسمی

ویژگی های شناختی کودکان اوتیسمی

اختلال توجه در کودکان اوتیسمی [1] :

تحقیقات زیادی درباره اختلال توجه در کودکان اتیسمی انجام گرفته است . بسیاری از کودکان اتیسمی در موقعیت یادگیری تنها به جزء یا نشانه ای از مجموع نشانه های موجود در یک محرک توجه یا تمرکز افراطی نشان می دهند ( لوواس ، 1979 ) .

حتی آن عده از کودکان اتیسمی که دارای کنشهای برتر هوشی یا متوسط و نزدیک به متوسط می باشند مشکلاتی نیز در جابجایی توجه از یک محرک به دیگری را دارند ( کیسی[2] ، شارپ [3]، 1993 ) .

آنها ممکن است بیشتر به جنبه های برجسته یک محرک توجه نشان دهند تا سایر ابعاد آن و نیز با دخالت محرک های نامربوط به آسانی دچار حواس پرتی[4] شوند .

ناتوانی در بیش انتخابی[5] محرک ها اصطلاحی است برای توصیف این پدیده که افراد مبتلا به اوتیسم بر یک جنبه از یک محرک توجه دارند و از توجه به سایر جنبه ها غفلت دارند ( لوواس ، 1971 ) .

www.mehcom.com

اختلال توجه در کودکان اتیسمی

اختلال توجه در کودکان اتیسمی

کنش های هوشی کودکان اوتیسمی :

اکثریت کودکان اتیسمی دارای بهره هوشی کمتر از 70 می باشند که نزدیک به نیمی از این کودکان از عقب ماندگی ذهنی شدید تا عمیق رنج می برند ( دمیر[6] ، 1984 ) .

همچنین مطالعات نشان می دهد که دختران اوتیستیک در مقایسه با پسران از نمرات هوشی پایین تری برخوردارند ( کنستان[7] ، تاریس[8] ، 1989 ) .

www.mehcom.com

مهارتهای تحصیلی در کودکان اوتیسمی :

نیمرخ عملکرد مشاهده شده در ارزیابی های تحصیلی افراد اوتیستیک شبیه به آن چیزی است که در آزمونهای هوش بدست آمده است .

پیشنهاد مطالعه:  4 نکته مهم ارتباط با کودک اتیسم

هنگام ورود به مدرسه توانایی های مکانیکی و کاربردی در آنها دست نخورده و بی عیب می باشد . اما بر عکس توانایی استفاده از مفاهیم انتزاعی ، مفهومی و معنایی دارای نقص می باشد ( مینشو[9] ، 1994 ) .

www.mehcom.com

توانایی های برجسته در کودکان اوتیسمی :

مطالعات اولیه در مورد افراد اوتیسمی نشانگر موارد متعددی از توانایی های برجسته در این افراد می باشد که واژه دانشمندان اوتیستیک که معادل همان واژه دانشمندان کودن در متون مربوط به عقب ماندگی ذهنی است ،  بر این گروه اطلاق می شود ( ریملان[10] ، 1977 ) .

ویژگی های شناختی کودکان اوتیسمی

ویژگی های شناختی کودکان اوتیسمی

ویژگی های کودکان اتیسمی به طور خلاصه عبارتند از :

1-اصرار بر یکنواختی و مقاومت در برابر تغییرات.

2-در بیان نیاز های خود دچار مشکل هستندو به جای استفاده از کلمات از اَداها و اشاره استفاده می کنند .

3-تکرار کلمات ،خنده نابجا ، گریه بی مورد ، نشان دادن استرس و نگرانی بی علت .

4-ترجیح می دهند که تنها باشند.

5-پرخاشگری در اوتیسمی ها

6-به سختی با دیگران رابطه برقرار می کنند .

7-دوست ندارند که کسی را بغل کنند و یا اینکه کسی آنها را بغل کند .

8-تماس چشمی ندارند و یا اینکه بسیار کم است .

9-با روشهای معمول آموزشی نمی توانند چیزی بیاموزند.

10-بازی های غیر عادی انجام می دهند.www.mehcom.com

11- اشیاء در حال چرخش را دوست دارند و خود نیز سعی می کنند اشیاء را به حالت چرخش در بیاورند .

12-دلبستگی غیر عادی به بعضی از اشیاء پیدا می کنند .

13-از نظر احساس درد حساسیت بالاتر و یا پائین تری نسبت به افراد عادی دارند .

پیشنهاد مطالعه:  علت بیماری اتیسم چیست ؟ این اختلال چرا ایجاد می شود ؟

14-ظاهراً از چیزی نمی ترسند .www.mehcom.com

15-از نظر فعالیت های فیزیکی ، فعالیت زیادتر و یا کمتری نسبت به کودکان سالم دارند .

16-حرکات بدنی آنها به صورت نرم و عادی نیست .

17-اگرچه آزمایشات شنوائی بر روی آنها سالم بودن شنوائی آنها را ثابت می کند اما در برابر نام خود و دستورات کلامی خود را بی تفاوت نشان می دهند .

[1] Attention disorder

[2] Casey

[3] Sharp

[4] Distraction

[5] Over selectivity

[6] Demyer

[7] Konstan

[8] Tareas

[9] Minshew

[10] Rimlan

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×