"> كودك آزاری و انواع آن چیست ؟ - مهکام دات کام
مشاوره آنلاین مهکام

كودك آزاری و انواع آن چیست ؟

كودك آزاری و انواع آن چیست

در مطلب زیر به بحث كودك آزاری که یکی از آسیب های اجتماعی و خانوادگی می باشد که حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز دیده می شود به طور علمی توسط دكتر كتایون خوشابی: فوق تخصص روان پزشكی كودك و نوجوان پرداخته شده است  ، امید است که مفید واقع شود.

كودك آزاری و انواع آن چیست ؟-www.mehcom.com

كودك آزاری و انواع آن چیست ؟-www.mehcom.com

كودك آزارى چیست ؟

كودك آزاری رفتارى است كه در آن كودك توسط اطرافیان مورد سوء استفاده ى جسمى، جنـسى یـا عـاطفى قرار مى گیرد، یا نسبت به رفع نیازهاى اولیه ى او غفلت مى شود .

انواع كودك آزارى :

كودك آزاری انواع مختلفـى دارد كـه شـامل : آزار جسمى، آزار عاطفى، سوء استفاده ى جنسى، غفلت و بى توجهى، سوء استفاده ى صنعتى، سوءاسـتفاده ى تحـصیلى
و… مى شود.

كودك آزاری جسمى: به هرگونه آزار جسمى كه به طور عمد یا حتى غیرعمـد توسـط والـدین یـا مـراقبین و به طور كلى اطرافیان كودك اعمال شود، كودك آزارى جسمى گفته مى شود.

كودك آزاری عاطفى: رفتارهاى خصمانه یا بى تفاوتى والدین نسبت به كودك، توهین، تحقیر و هرگونه رفتارى كه به كودك استرس وارد كند و به اعتمادبه نفس او لطمه بزند، كودك آزاری  عاطفى محسوب مى شود.

طردكردن، نادیده گرفتن، خُرد كردن شخصیت كودك، منزوى كردن و وادار كردن او به انجام رفتار نامناسب، از مصداق هاى كودك آزارى عاطفى هستند كه به رغم آسیب هاى روانى زیادى كه به كودك وارد مـى كننـد اغلـب قابل پى گیرى و اثبات نیستند.

سوء استفاده ى جنسى: به بهره كشى جنسى از كودك توسط یك فرد بالغ به منظور كسب رضـایت جنـسى یـا روانى، سوء استفاده ى جنسى گفته مى شود.

پیشنهاد مطالعه:  فرزند مستقل تربیت كنید

غفلت و بى توجهى: توجه نكردن به نیازهاى اولیه و حقـوق اساسـى كـودك ماننـد تغذیـه، بهداشـت، داشـتن سرپناه، پوشش كافى، امنیت، محبت، آموزش و… اگر به شكلى باشد كه باعث ایجاد اختلال در سلامتى یـا رشـد كودك شود، نوعى كودك آزارى محسوب مى شود.

غفلت والدین و كسانى كه مسئول محافظت از كودكان هستند معمولاً از فقـر و نـاتوانى آنـان در محافظـت از كودكان ناشى مى شود و اغلبِ این كودكان مورد سایر كودك آزارى ها نیز قرار مى گیرند.

سوء استفاده ى صنعتى: به كار گماردن كودكان در كارخانه ها، كارگاه هاى تولیدى كوچـك، كـوره پزخانـه هـا و مزارع نیز كودك آزارى تلقى مى شود كه در كشورهایى مثل هند، افغانستان، پاكستان و تا حدودى كشور خودمان ایران ،شیوع زیادى دارد.

سوء استفاده ى تحصیلى: این نوع سوء استفاده در منابع و كتابهاى مربوط به این موضوع وجود ندارد و به نظـر مى رسد یك مشكل فرهنگى است كه بیشتر در كشورهاى مشرق زمین دیده مى شود. متأسفانه على رغم ایـنكـه در مدارس مقطع ابتدایى كشورمان نظام ارزشیابى كیفى اجرا مى شود، هنوز هم خانواده هـا بـه اولیـاى مدارس فشار مى آورند كه نظام ارزشیابى كمیى را اعمال كنند.

مجبور كردن و تحت فشار قرار دادن كودك براى گرفتن نمره ى 20 و رسیدن به مدارج بـالاى تحـصیلى، در صورتى كه كودك از نظر هوشى، جسمى و روانى توانایى لازم را نداشته باشـد، كـودك آزارى تحـصیلى محـسوب مى شود.

باید توجه كرد كه معمولاً وقتى كودكى مورد یك نوع آزار قرار مى گیرد، مورد سوء اسـتفاده و آزارهـاى دیگـر هم قرار مى گیرد. به عنوان مثال كودكى كه تنبیه بدنى شده، هم مورد بى توجهى قرار گرفته و هم از نظر عـاطفى آزار دیده است. یا كودكى كه به او بى توجهى مى كنند، از لحاظ عاطفى آزرده مى شود و احتمـال دارد كـه مـورد سوء استفاده ى جنسى هم قرار بگیرد و…

پیشنهاد مطالعه:  فرزندپروری - نقش پدران در آموزش پشتکار به فرزند

منبع:

  • كتاب ” كودك آزاری: انواع آزار جسمی، جنسی، عاطفی و بیتوجهی به كودكان” . تألیف دكتر كتایون خوشابی. انتشارات قطره
  • iacap.ir

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده-فرزندپروری موفق

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×