"> قصیده : دست اعجازت علی است-شعر آئینی از استاد داود احمدی - باقی
مشاوره آنلاین مهکام

قصیده : دست اعجازت علی است-شعر آئینی از استاد داود احمدی – باقی

مهکام-قصیده  دست اعجازت علی است-شعر آئینی از استاد داود احمدی - باقی

مهکام-قصیده دست اعجازت علی است-شعر آئینی از استاد داود احمدی – باقی

قصیده : دست اعجازت علی است

از چه می ترسی دلا ، تا ذکر و آوازت علی است؟
بیم نا محرم چرا تا ، محرم رازت علی است؟

آن چه می کوشی به محشر ، تا به اثبات آوری
بندگی را ، تا که ارباب از سرآغازت علی است؟

هم چه می جویی به کامت ، عیش و نوش این جهان
در جهان آخرت گر ، سفره پردازت علی است؟

چون طمع داری به شامت ، روشنی از نور غیر
در سرای خامُشان گر ، روشنی سازت علی است؟

« باقیا »  در کار دنیا ، اعتنا  بر کس  مدار
کز خدا بر چاره سازی ، دست اعجازت علی است

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده تنها مرجع انتشار اشعار استاد داود احمدی متخلص به باقی

پیشنهاد مطالعه:  قصیده : دامگاه آدم - اثر استاد داوود احمدی متخلص به باقی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×