"> قصیده : دامگاه آدم - اثر استاد داوود احمدی متخلص به باقی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

قصیده : دامگاه آدم – اثر استاد داوود احمدی متخلص به باقی

مهکام-قصیده  دامگاه آدم - اثر استاد داوود احمدی متخلص به باقی

مهکام-قصیده دامگاه آدم – اثر استاد داوود احمدی متخلص به باقی

قصیده : دامگاه آدم

از صدا بر نام ِ پاک ات ، شد صدایم ماندگار
وز تکانی  کو  به  دل  افتاد ، گشتم  برقرار

راه مقصود ار به رهرو اندکی مشکل نمود
صد دلیل آری به  راه اش ، تا نماند دل فکار

طعنه  بر کان مرادت ،  دامگاه  آدم است
شاهدان خاک راه ات ، شاهبازی در شکار

بار استغنای عام ات ، بر صغیر و بر کبیر
دیده ی خاص ار نمایی ، کو حریفی نا بکار؟

صاحبا! در فهم کـُنه ات ، مانده هر عقل سلیم
« باقی  ِ» عاجز به معنا را در این معنا چکار؟

…………………….

داوود احمدی- باقی

…………………….

صاحبا= پروردگارا
کـُنه= ذات

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده تنها مرجع انتشار اشعار استاد داود احمدی متخلص به باقی

پیشنهاد مطالعه:  مجموعه شعر آغازین از استاد داود احمدی - باقی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×