"> فضائل امام علی (ع) - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

فضائل امام علی (ع)

فضائل امام علی (ع)

ابوزبیردربارهفضائل امام علی (ع) گوید:ازجابربن عبدالله پرسیدم:آیاعلی(ع)دارای معجزه یانشانه هایی بود؟

گفت:آری سوگندبه خدا!آن حضرت دارای معجزه هایی روشن بودکه گروههایی دراجتماعات شاهدآنهابودند،جزشخص معاندآن علائم راانکارنمیکندوجزکافرکسی آنهاراکتمان نمی کند،ازجمله آن معجزات این بودکه روزی درمسیری باحضرتش همسفربودیم حضرت فرمود:برویم تادرزیرسایه این درخت سدردورکعت نمازبخوانیم.

مارفتیم وبه کناردرخت رسیده ونشستیم،حضرت مشغول نمازشدوشروع به رکوع وسجودنمود.مامیدیدیمآنگاه که حضرت به رکوع میرفت درخت سدرنیزبه رکوع میرفت وبه هنگام سجده درخت نیزسجده می نمود،وبه هنگام قیام امام قیام می نمود.چون این منظره رادیدیم شگفت زده گشته ومنتظرشدیم تاحضرت نمازش رابه پایان رساند.آنگاه که نمازشد به پایان رسیددعاکردوفرمود:”الهمٌ صلٌ علی محٌمدوآل محٌمد””خداوندا!برمحمدوخاندان محمددرودفرست”دراین هنگام شاخه های درخت(به قدرت خداوندبه سخن درآمده)

وگفتند:آمین آمین.

سپس فرمود:”اللهمٌ صلٌ علی شیعة محمٌدوآل محمٌد” “خداوندا!برشیعیان محمٌدوخاندان محمٌددرودفرست”دراین موقع برگهاوشاخه های ضخیم ونازک درخت(به قدرت خداوندبه سخن

درآمده)وگفتند:آمین آمین.

سپس فرمود:”الهمٌ العن مبغضي محمٌدوآل محمٌد،ومبغضي شیعة محمٌدوآل

محمٌد” “خداوندا!بردشمنان محمٌدوخاندان محمٌدودشمنان شیعیان آنان لعنت کن”

بازدراین هنگام برگهاوشاخه های ضخیم ونازک می گفتند:آمین آمین.

منبع:کتاب الثاقب فی مناقب

پیشنهاد مطالعه:  تربت امام حسین(ع) در دست امیرالمومنین(ع)
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×