"> غزل : همدم بد صورت-اثر شاعر معاصر استاد داود احمدی - باقی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

غزل : همدم بد صورت-اثر شاعر معاصر استاد داود احمدی – باقی

مهکام-غزل  همدم بد صورت-اثر شاعر معاصر استاد داود احمدی - باقی

مهکام-غزل همدم بد صورت-اثر شاعر معاصر استاد داود احمدی – باقی

غزل : همدم بد صورت

قصه کوتاه کن از قول دغل ، مرد مجوس
قـَسم و سوز کلام ات نگرم ، یا که خروس!؟

چون توانگر نتواند که کند عرضه ی خویش
می زند بر سر رعیت ، درمش  را چو دبوس

گشته تقدیر بر این  دایره از روز الست
شاخه ی سبز بسوزد ز تب ِ مرد عبوس

دست افتادگی ار کس بدهد از سر صدق
پای ناراست ببیند به خودش چون طاووس

« باقیا» همدم بد صورت اگر خوش خـُلق است
خوشتر از طینتِ  بد صورتِ صد تازه عروس

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

مجوس= دراینجا ، بی دین
دبوس = چوب دستی مخصوص شاهان و نجیب زادگان
الست= روز پیمان گرفتن خدا از بندگان،ابتدایی ترین روز

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده تنها مرجع انتشار اشعار استاد داود احمدی متخلص به باقی

پیشنهاد مطالعه:  غزل : هوس یار- سروده استاد داوود احمدی - باقی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×