"> غزل : عکس یار-سروده غزلسرای ایرانی استاد داود احمدی - باقی
مشاوره آنلاین مهکام

غزل : عکس یار-سروده غزلسرای ایرانی استاد داود احمدی – باقی

مهکام-غزل  عکس یار-سروده غزلسرای ایرانی استاد داود احمدی - باقی

مهکام-غزل عکس یار-سروده غزلسرای ایرانی استاد داود احمدی – باقی

غزل : عکس یار   

عیب و عارم بکنند این که کلاه ِ تو کج است
افترا  شهرگی  آورد و خود  اینم  فرج است

دلبرا ! خاطرت از گفته ی کج  تیره  مدار
راست پنداری اگر ، گفته ی ایشان حَرَج است

عکس یار است پریشان ، ز پی ِ لغزش دست
به  ثبات  آر پیاله ، که خلل  زین عِوَج است

« باقیا »  چشم بشر، آینه  پرداز  دل  است
هر کس آن لوح بخواند که بر او مندرج است

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

عِوَج=پیچیدگی، کژی ، مجعّد بودن

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده تنها مرجع انتشار اشعار استاد داود احمدی متخلص به باقی

پیشنهاد مطالعه:  غزل : رهزن دین-سروده شاعر گرامی استاد داود احمدی باقی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×