"> غزل : ساحره-اثر استاد داود احمدی (باقی)
مشاوره آنلاین مهکام

غزل : ساحره-اثر استاد داود احمدی (باقی)

مهکام-غزل  ساحره-اثر استاد داود احمدی (باقی)

مهکام-غزل ساحره-اثر استاد داود احمدی (باقی)

غزل : ساحره

باده از ما ببری ، نوش ِ تو با آن دگر است

وعده بر ما بدهی ، وصل ِ رقیبم خبر است

قصد آن داری اگر، تا که شوی ایمن از او

راحت از ساحره را ، هر که بجوید سفر است

راه دریاست سراسر ، ره ِ صنعان و کنیز

زآنکه گه ، رام و سبُک باشد و گه ، پر خطر است

فکر سامندری ار، همچو سیاوش بکنی

راز این رقص ِ در آتش ، همه در درد سر است

ایمنی آید و پَستی به تو در گوشه ی دِنج

که ز اسرار بمانی ، چو قرارت حضر است

می  بپرسی اگر از ما ، همه اینها تو بـِنه

شادکامی به جهان ، گر که نگارت به بر است

کس ندانست ز « باقی » که چه بر دل  می سود

یا چه آتش به دلش هست و چه دَردی به سر است

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

سامندر=حیوانی است شبیه مارمولک – سمندر- که

   قدیمی ها معتقد بودند ، در آتش نمی سوزد.

حضر= ماندن ،متضاد سفر

می سود= از مصدر سودن : سائیدن.در اینجا ، به معنای

   تحمل کردن

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده تنها مرجع انتشار اشعار استاد داود احمدی متخلص به باقی

پیشنهاد مطالعه:  مجموعه شعر آغازین از استاد داود احمدی - باقی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×