"> علل مشكلات رفتاری كودكان - دکتر فریبا عربگل - فرزندپروری و تربیت کودک
مشاوره آنلاین مهکام

علل مشكلات رفتاری كودكان – دکتر فریبا عربگل

علل مشكلات رفتاری كودكان

علل مشكلات رفتاری كودكان - دکتر فریبا عربگل-www.mehcom.com

علل مشكلات رفتاری كودكان – دکتر فریبا عربگل-www.mehcom.com

بسیاری از والدین به دنبال این هستند تا علت و ریشه بدرفتاری فرزندشان را بیابند . خانم دکتر فریبا عربگل علل مشکلات رفتاری کودکان را به سه دسته تقسیم می کند :

 1. سرشت و ژن:

این عاملى است كه قادر بـه تغییـر دادن آن نیـستیم؛ چیـزى كـه كـودك بـا آن متولـد مى شود، مثل رنگ چشم و رنگ مو. بعضى از بچه ها پرتحرك، ناآرام، فضول، كنجكاو، پرحـرف و… هـستند، ولـى بعضى از بچه ها آرام، منطقى و حرف شنو هستند.

بعـضى از بچـه هـا معاشـرتى و اجتمـاعى، ولـى بعـضى دیگـر خجالتى، گوشه گیر و كم حرف هستند. حتى گاه در یك خانواده، بچه ها گرچه در یك محیط بزرگ شده اند، با هم متفاوتند.

در نظر بگیرید كه شما كودكى شلوغ، نا آرام، پرتحرك و با رفتارهاى بدون فكر و ناگهانى داریـد . او لحظـه اى آرام و قرار ندارد، وول مى خورد، كارهاى خطرناك مى كند، به حرف شما توجهى ندارد، كارهایش را نیمه تمام رها مى كند و سراغ كار بعدى مى رود و شلخته و بى نظم است.

این كودك ممكن است به بیمارى بـیش فعـالى / كـم توجهى مبتلا باشد. در این مورد به درمان و مداخله ى روانپزشك نیاز است. رفتارهایى در این كودك هست كـه فقط با دارو بهتر مى شود و به روش تربیتى شما بستگى ندارد. ولى رفتارهایى نیز در این كودك دیده مى شود كه در محیط نامناسب تشدید مى شود. مثلاً، این بچه ها مستعد یادگیرى رفتارهاى منفى و پرخاشگرانه اند.

پس، اگـر شما عصبانى و پرخاشگر باشید، او را تنبیه بدنى كنید، كتك بزنید و ناسزا بگویید، كـودك شـما هـم پرخاشـگر، مضطرب و افسرده خواهد شد. اگر شما دروغ بگویید، احتمال ایـنكـه او نیـز دروغگـویى را یـاد بگیـرد، افـزایش مى یابد.

پیشنهاد مطالعه:  امتناع از مدرسه رفتن کودکان و نوجوانان به چه علت است ؟

پس مى بینید كه سرشت و محیط در تعامل با یكدیگرند. شما مى توانید كودك گوشه گیر خود را گوشه گیرتر و منزوى تر و یا او را كمى اجتماعى تر كنید؛ كودك وابسته ى خود را وابسته تر و یا او را كمى مـستقل تـر كنیـد و مى توانید كودك ترسو و مضطرب خود را ترسوتر و یا به او اعتماد به نفس ببخشید.

پس بچه ها وقتى به دنیا مى آیند ویژگى هایى را با خود مى آورند و اگر در محیطى مناسب قرار گیرنـد، صـفات ذاتى و سرشتى آنها اندكى تعدیل مى شود.

اما در سرشت و ذات كودك تغییرات كلى نمى تـوان داد. شـما نبایـد خود را به خاطر تغییراتى كه نمى توانید انجام دهید سرزنش كنید، ولى براى تغییراتى كه مى توانیـد انجـام دهیـد باید خود را قوى تر و توانمندتر كنید.

 2. محیط خانواده:

فرق است بین كودكى كه در خانواده اى آرام و قانونمند زندگى مى كند، والدینش بـه او عشق مى ورزند، با توجه به نیازهاى او توانایى هایش را تقویت مى كنند، و از تنبیه فیزیكى و اذیت و آزار كلامى او مى پرهیزند با كودكى كه در محیطى زندگى مى كند كه استرس هاى ناگهانى و گوناگون، خانواده را دچار آشوب و بحران كرده است، والدین با هم جنگ و دعوا دارند، فرزند خود را كتك مى زنند، به نیازهاى او بـى توجـه هـستند و…

محیط خانواده مى تواند صفات سرشتى نامطلوب كودك را تعدیل یا تشدید كند . ما مى توانیم با تغییراتـى كـه در روشها و الگوهاى تربیتى خود مى دهیم، باعث شویم تا رفتارهاى اجتماعى و مناسب كودك بیشتـر شـود یـا رفتارهاى غیراجتماعى و منفى او كاهش یابد.

پیشنهاد مطالعه:  15 گام برای درمان شب ادراری کودکان - فرزندپروری موفق

3. جامعه:

حتماً براى تان اتفاق افتاده است كه گاه نگران تأثیر منفى فیلم هاى جنایى و پلیسى تلویزیون بر كودك خود باشید یا از اینكه كودك شما با شخصیتهاى خشن كارتونى و رایانه اى همانندسـازى مـى كنـد و از دوست ناباب خود الگو برمى دارد، واهمه دارید. در نتیجه، تصمیم مى گیرید او را از تمام این ارتباطات منع كنید.

حتماً در مواقعى، تصمیم گرفته اید مدرسه ى كودك خود را تغییر دهیـد تـا از تـأثیرات سـوء رفتـار خـشن و سختگیرانه ناظم او پیشگیرى كنید، یا محله ى خود را عوض كرده اید تا فرزند شما از فرهنگ حاكم بر آن محله تأثیر نگیرد. حتماً از اینكه نوجوان شما تا پاسى از نیمه شب پاى كامپیوتر چت مى كند نگران شـده ایـد و…

تمـام این مسائل، تأثیر جامعه و محیط پیرامون را بر رفتار كودك نشان مى دهند. مسلماً كودكان و نوجوانان از رسانه ها (تلویزیون، ماهواره، اینترنت، مجله، كتاب و…)، دوستان، محیط مدرسه، معلمان، شخصیتهاى هنرى، ورزشى و… جامعه الگوبردارى مى كنند و تحت تأثیر قرار مى گیرند.

اگر كودكى علائم اضطراب و وسواس داشته باشـد و در مدرسـه اى درس بخوانـد كـه نـاظم و معلمـى بـسیار سختگیر و انعطاف ناپذیر و دانش آموزانى قلدر و زورگو داشته باشد، مطمئناً صفات سرشتى ایـن كـودك تـشدید مى شود.

یا اگر كودكى بی شفعال، معلمى كم حوصله، كج خلق و سختگیـر داشـته باشـد، علاقـه ى او بـه درس و رفتن به مدرسه  كاهش مى یابد.

مى توان تصور كرد كه جامعه ى پیرامون ما چه تأثیرات عظیمى بر رفتار كودك مى گذارد. قصد ناامیـد كـردن شما را ندارم و به قول شاعر: عیب مى جمله چو گفتى، هنرش نیز بگو.

مسلماً بسیارى از مـا از شخـصیت مثبـت معلم خود الگوبردارى كرده ایم، در جامعه ى پیرامون ما كـسانى بـوده انـد كـه مـا را در مواقـع بحرانـى راهنمـایى كرده اند، و یا ما را در شكلگیرى شخصیت و رسیدن به هویتى مـستقل یـارى داده انـد. پـس جامعـه ى مطلـوب مى تواند تأثیرات مثبتى بر رفتار كودك داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه:  نتیجه صبوری کودکان در برابر خواسته ها- تحقیق دانشگاه استنفورد

اكنون نمونه اى واقعى ذكر مى شود تا به تأثیر محیط جامعه (در اینجا خانه و مدرسه و معلم) بر رفتار كـودك و تطابق بهتر او با استرس آگاه شوید:

«پس از تولد فرزند دومم، دختر هفت ساله ام، نیكى، دچار استرس و ناراحتى شد، به طـورى كـه نگـران از دست دادن توجه و علاقه ى والدینش بود. او به ما اعتراض مى كرد كه شما همه ى وقت خـود را صـرف توجـه بـه فرزند دوم كرده اید و دیگر مرا مثل قبل دوست ندارید.

ناامید شده بودم و نمى دانستم كه چه كنم. پس، موضوع را با معلم او مطرح كردم. مدرسه تصمیم گرفـت بـه ما و نیكى كمك كند.

اولیاى مدرسه به مناسبت تولد خواهر نیكى جشنى ترتیب دادند . در آن جشن، نیكى ملكه اى شده بود كه بـا پیراهن تورى سپید روى صندلى زیبایى نشسته بود. خواهر كوچكش را نیز در آغوش گرفتـه بـود.

دانـش آمـوزان كلاس یك به یك با هدیه اى نزد نیكى مى رفتند و تولد خواهرش را به وى تبریك مـى گفتنـد. نمـایش احـساس
غرور نیكى در آن جشن بسیار دیدنى بود. نیكى از اینكه تولـد خـواهر كـوچكش را بـه او تبریـك مـى گفتنـد و خواهش مى كردند تا او اجازه دهد كه خواهرش را ناز كنند، به خود مى بالید.»

نویسنده : دكتر فریبا عربگل،فوق تخصص روان پزشكی كودك و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
منبع: كتاب فرزند پروری . تألیف دكتر فریبا عربگل. انتشارات قطره

مهکام مجله اترنتی آموزش خانواده موفق – فرزندپروری موفق

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×