"> شب ادراری در کودکان و نوجوانان - مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده
مشاوره آنلاین مهکام

شب ادراری در کودکان و نوجوانان

شب ادراری در کودکان

شب ادراری در کودکان و نوجوانان یکی از اختلالاتی است که پدر و مادر را برای رفع سریعتر این مشکل در کودک و نوجوان خود ترغیب می نماید. شما در این مطلب می خوانید که علت بیماری شب ادراری چیست ؟ سایر اختلالات روانپزشکی همراه با شب ادراری ، آینده این کودکان چگونه است ؟ و راه های درمان شب ادراری چیست ؟


عدم کنتـــرل ادرار یا شب ادراری یک علامت روان تنی شایع است که هم به تنهایی و هم همراه بـا سایر اختلالات کودکان و نوجوانان تظاهر می یابد و زمانی این اختلال مطرح می باشد کـه کـودکی کـه حداقل سن او 5 سال می باشد ، هنوز کنترل ادرار خود را بطور کامل بدست نیاورده است و در رختخواب یا لباس خودش ادرار می کند.

این عدم کنترل ممکن است فقط در شب ( نوع شبــــانه ) ، فــقط در روز ( نوع روزانه ) یا در هر دو زمان ( نوع مختلط ) باشد ،ممکن است این رفتار کودک عمدی یا غیر عمد باشد .

از بین این کودکان کسانی هستند که در مرحله ای از سن خود حـداقل بـه مـدت 6مـاه تـا یکـسال کنترل ادرار خود را بدست آورده اند و پس از آن مجـدد دچـار مـشکل شـده انــــد ( نـوع ثانویـه ) ولـی کودکانی نیز هستند که هیچگاه کنترل ادرار خود را بدست نیاورده اند که این نوع را شب ادراری اولیه می نامیم و شایع تـــر از نـــوع ثـــانـویـه می باشد .
شیوع این بیماری در پسران 6 -15 در صد و در دختران 3-12 در صد می باشد . بـا افـزایش سـن شیوع آن کاهش می یابد و در سن 14 سالگی شیوع آن بین 5/. تا 1/5 در صد می باشد .

پیشنهاد مطالعه:  چگونه با کودکانی که روی در و دیوار نقاشی میکنند رفتار کنیم ؟

شـب ادراری در پسران شیوع بیشتری نسبت به دختران دارد .

در بزرگسالان شیوع شب ادراری به یک درصد (1%) مـی رسد . در صد بالایی از کودکانی که مبتلاء به شب ادراری هستند در بستگان درجه یک خود افرادی را دارند که مبتلاء به شب ادراری بوده اند و همچنین چنانچه یکی از والدین تاریخچه مثبـت شـب ادراری داشته باشند ، احتمال ابتلاء فرزند آنها بیشتر از جمعیت عادی است و چنانچه هر دو والـد سـابقه مثبـت داشته باشند احتمال ابتلاء کودک واضحا” افزایش می یابد و این مسئله بعد ژنتیک را در این بیماری پـر رنگ تـر می کند .

شب ادراری در کودکان و نوجوانان-www.mehcom.com

شب ادراری در کودکان و نوجوانان-www.mehcom.com

علت بیماری شب ادراری چیست ؟    

حقیقتا” نمی توان علت واحدی را برای این اختلال مطـرح کـرد . در نـوع اولیـه ممکـن اسـت تـأخیر تکاملی و رشدی مطرح باشد و بعد ژنتیک نیز بعنوان عامل قوی دیگر در نظر گرفته شود .

نوع ثانویه که معمولا” در سن 5-7 سالگی شروع می شود می تواند تظاهری از وجود استرس در کودک باشد مانند : تولد نوزاد جدید ، مهاجرت و نقل مکان ، دعواهای خانوادگی ، اختلاف، جدایی و طلاق والدین ، تعویض مدرسه و ورود به مدرسه جدید.

مـواردی از همراهی شب ادراری با سایر اختلالات روانپزشکی مانند :

تـأخیر تکـاملی ، اخـتلال بـیش فعالی – کم توجهی و اختلالات رفتاری دیده می شود . در مورد بیماریهای جسمی ماننـد دیابـت ، کـم کاری تیروئید و علل ساختمانی و نقایص آناتومیک دستگاه ادراری به نظر میرسد درصد بسیاراندکی از کودکان مبتلاء این مشکلات را داشته باشند در نتیجه بررسی آنها بطو ر معمـول پیـشنهاد نمـی شـود و بررسی های پر هزینه ، تهاجمی و دردناک بستگی به نتیجه معاینه فیزیکی ، شـــرح حـال اخـذ شـده از بیمار و یافته های بالینی دارد ولی بهتر است عفونت ادراری بخصوص در دختران مبتلاء مـورد بررسـی قرار گیرد .

پیشنهاد مطالعه:  مهارت گوش دادن پویا موجب می شود کودک مشکلاتش را بیان کند

بررسی نوار مغزی علیرغم انجام زیاد آن در کودکان مبتلاء به شب ادراری فقط در صورتی تـوصیه می شود که در شرح حال و معاینه و تاریخچه کودک یافته ای به نفع صرع پیدا شود .

گاه دیده می شود که شـب ادراری متعاقب مصرف برخی از داروهـای روانپزشـکی رخ مـی دهـد در نتیجه بهتر است در این مورد نیز دقت نمائیم . کودکانی نیز هستید که بنا به بعضی دلایل روانـشناختی ، آب و مایعات زیادی مصرف می کنند که متعاقب آن دچار شب ادراری می شوند .

آینده این کودکان چگونه است ؟

شب ادراری بطور کلی یک بیماری خوش خیم و خود بخود محدود شونده اسـت . بهبـودی بخـصوص در سن 5 – 7 سالگی و پس از 12 سالگی رخ می دهد . در صــورتی که درمانی انجام نشود میزان بهبودی 10-20 درصد در سال می باشد .

آیا شب ادراری نیازبه درمان دارد ؟

معمولا” در مواردی که وقایع و حوادث استرس زایی چون اختلاف ، جـدایی و طـلاق والـدین ، تولـد فرزند جدید، مرگ ، از دست دادن عضوی از خانواده و … مطرح مـی باشـد ، توجـه و مداخلـه مناسب برای حل آنها لازم است همچنین نباید تأثیر منفی بیماری را براعتماد به نفس کـودک از نظـر دور داشت و چنانچه اعتماد به نفس کودک آسیب دیده باشد و یا کودک دچار افسردگی و اضطراب شده باشـد باید به این جنبه ها نیز توجه لازم اعمال شود .

درمان شب ادراری در کودکان

روشهای رفتاری جایگاه ویژه ای در درمان شب ادراری دارنـد و بایـد بعنـوان راههـای اولیـه درمـانی انتخاب شوند باید از تشویق و تنبیه مناسب در مورد کودک استفاده شود و به شبهایی که کودک خـودش را خیـس نکـرده و خشک گذرانده است پاداشی مناسب که واقعا” کـودک را خوشـحال کنـد ، داده شــــود .

پیشنهاد مطالعه:  زندگی با فرد مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی-قسمت سوم

می توان جدولی برای کودک تشکیل داد که به ازای هـر شـب خـشک ، در صـبح روز بعـد یـک سـتاره یـا صورتک خندان به جدول او چسبانده شود . استفاده از زنگ و تشکچه یک انتخاب قابل قبول به عنوان خط اول درمان با توجه به شرایط سنی کودک می باشد . میزان موفقعیت این روش75 درصـد مـی باشـد. بـا ریـزش اولین قطرات ادرار، صدای زنگ باعث می شود کودک از خواب برخیزد و ادرار خود را نــگه دارد .

در صورت وجود مشکلات روانپزشکی همراه ، دیسترس و مشکلات خانوادگی میزان موفقیت این روش کـاهش می یابد . علاوه بر موارد فوق می توان از ساعت زنگ دار برای بیدار کـردن کـودک در طـی شـب و محـدود کردن مصرف مایعات هنگام شب برای کودک استفاده کرد .

استفاده از دارو در رده های بعدی درمانی قرار می گیرد . دارو باید با تجویز پزشک مصرف شـود و قطـع آن نیز باید تدریجی باشد تا چنانچه علایم کودک پس از قطع دارو برگردد بنا به نظر پزشک دارو مجـدد به دوز قبلی برگردانده شـود و دوره جدیدی از درمان شروع شـــود.

نویسنده : دکتر فریبا عربگل . فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

منبع:iacap.ir

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده موفق- فرزندپروری

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×