"> راهکارهایی برای افت تحصیلی ویژه مدیران مدارس - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

راهکارهایی برای افت تحصیلی ویژه مدیران مدارس

راهکارهایی برای افت تحصیلی ویژه مدیران مدارس. چکار کنیم تا دانش آموزان دچار افت تحصیلی و شکست تحصیلی نشوند. چطور می توان به دانش آموزان کمک کرد تا پیشرفت درسی داشته باشند. نقش مدیران مدارس در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم چیست؟

راهکارهایی برای افت تحصیلی ویژه مدیران مدارس

راهکارهایی برای افت تحصیلی ویژه مدیران مدارس

همانگونه که در قسمت اول این مجموعه بحث با عنوان روش های پیشگیری از افت تحصیلی-مدیران، مشاوران و معلمان مدارس متوجه شدید می خواهیم راهکارهایی برای افت تحصیلی و تسریع روند پیشرفت تحصیلی را در دانش آموز یا فرزندمان نهادینه کنیم. و حال به ادامه مبحث می پردازیم:

 

پیشنهاد مطالعه : افت تحصیلی و افت تحصیلی همگانی چیست ؟

راهکارهایی برای افت تحصیلی

راهکارهایی برای کنترل و کاهش افت تحصیلی و تسریع روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که مدیران مدارس می توانند به آنها بپردازند.

مدیر یک مجموعه مهم ترین فرد در شکل گیری هر نوع برنامه ی آموزشی در حوزه ی مدیریت خویش است. تحقیقات گذشته نشان می دهد که حمایت مدیر بیش ترین نقش را در ایجاد و پیشرفت برنامه ها مدرسه دارد.

مدیر میتواند نقش خود را با رهبری ، مشورت و سازماندهی فعالیت ها در پیش برد برنامه های مدرسه ایفا نماید. این نقش در سه حیطه ی خانواده ، معلمان و دانش آموزان قابل پی گیری است. که در ذیل به آنها اشاره می شود.

حیطه خانواده

1-آشنایی با ویژگیهای دوران نوجوانی

2-تصحیح مهارتهای ارتباطی در منزل

3-آموزش شیوه های نظارتی والدین در اجرای برنامه های درسی

4-آسیب شناسی مشکلات تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه والدین

5-آموزش مهارتهای حل مسئله

پیشنهاد مطالعه: رابطه ارزشیابی توصیفی با افت تحصیلی دانش آموزان

حیطه معلمان

1-آسیب شناسی مشکلات تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه معلمان.

2-دریافت راهکارهای پیشنهادی همکاران ونقد وبررسی آنها.

3-فعال وهدفمند کردن گروه های درسی مدرسه درراستای ارائه شیوه های نوین تدریس.

4-آشنا نمود ن معلمان با شیوه های صحیح ارتباطی در کلاس درس

5-برگزاری کارگاههای آموزشی فنون تدریس ، کنترل کلاس و شیوه های ارزش یابی در جلسات شورای دبیران

6-تعامل وهمکاری با سایرمعلمان در اجرای برنامه های آموزشی

پیشنهاد مطالعه: رابطه ارزشیابی توصیفی با افت تحصیلی دانش آموزان

حیطه دانش آموزان

1-تشکیل دوره های آموزشی مهارت های تحصیلی

2-نظرخواهی از دانش آموزان جهت ارائه راهکارهای پیشگیری از افت تحصیلی

3-جلب همکاری دانش آموزان وایجاد شور ونشاط در محیط مدرسه

4-تامین آرامش روانی دانش آموزان قبل وهنگام برگزاری امتحان

5- تشکیل کمیته های علمی مختلف در مدرسه متشکل از دانش آموزان ضعیف و مستعد

6- تامین آرامش روانی دانش آموزان قبل وهنگام برگزاری امتحان .

7- تشکیل کلای های فوق برنامه وجبرانی برای دانش آموزان ضعیف .

8 – تشویق دانش آموزانی که پیش رفت تحصیلی داشته اند در حضور والدین ، هم کلاسی ها دبیران

9 – مشارکت دادن دانش آموزان در طرحی و تدوین برنامه های آموزشی

راهکارهایی برای افت تحصیلی-mehcom.com

راهکارهای پیشگیری از افت تحصیلی برای معاونان مدارس

معاون یک مجموعه مهم ترین عضو مدرسه پس از مدیر است. او به عنوان مجری و هدایت کننده ی برنامه های آموزشی و انضباطی مدرسه در ارتباط مستقیم با دانش آموزان خانواده ها و دبیران می باشد که می تواند در نظارت بر کیفیت اجرای برنامه ها و جلب مشارکت اعضای مدرسه، نقش میانی و مهمی را ایفا نماید.

پیشنهاد مطالعه:  اضطراب تحصیلی ، اضطراب مدرسه و اضطراب امتحان

در همین راستا راهکارهای پیشنهادی جهت جلب مشارکت عوامل مدرسه ، خانواده و انش آموز ارایه گردیده است.

1.حضور فعال در جلسات انجمن اولیا و مربیان ، شورای معلمان و تشکل های دانش آموزی.

2.ارایه ی اطلاعات به موقع در مورد آیین نامه های مهم آموزشی و انظباطی به دانش آموزان و خانواده ها و نصب موارد مهم در تابلوی ویژه ی دانش آموزان.

3.جلب مشارکت دانش آموزان در ایجاد نظم و انضباط مدرسه

4. آسیب شناسی غیبت ها تاخیرهای متوالی دانش آموزان با همکاری مشاور مدرسه

5. شناسایی مشکلات خانوادگی دانش آموزان و ارجاع به مشاور مدرسه .

6. برگزاری جلسات گروهی آموزشی و مشاوره ای با همکاری مشاور مدرسه .

7.ارزیابی عملکرد معلمان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آها و پی گیری مشکلات مربوط در جهت ارتقا و بهبود عملکرد آنان

8.حضور در جلسات منطقه ای معاونان مدارس و تبادل تجارب مفید و سازنده

9. شرکت در دوره های آموزشی ارتباط موثر وپیش گیری از افت تحصیلی

10.ایجاد هماهنگی بین دانش آموز ،معلم و والدین در جهت بهبود وضعیت تحصیلی

11.نظارت بر کمیته های علمی دانش آموزان در مدارس

12.ارایه طرح های ابتکاری به مدیریت مدرسه جهت پیش گیری از افت تحصیلی

13.همکاری با انجمن اولیا و مربیان و کارشناسی بهداشت و تغذیه و جل مشرکت آنان در راستای سلامت جسمانی و بهبود تغذیه ی دانش آموزان که نیاز به توه ویژه دارند.

راه کارهای پیشگیری از افت تحصیلی برای مدیر مدرسه

راه کارهای پیشگیری از افت تحصیلی برای مدیر مدرسه

راه کارهای پیشگیری از افت تحصیلی برای مدیر مدرسه در حیطه ی معلمان

مدرسه بدون معلم نه تنها مدرسه نیست بلکه به یک محل تجمع دانش آموزی یا سر پناه موقت تبدیل میشود و وقوع هر گونه یادگیری در آن اتفاقی و تصادی خواهد بود.

بنابراین بدیهی است از همان شروع به کار مدارس ، معلم نقش کلیدی در مدرسه دارد. پشتیبانی و مشارکت معلم در هر نوع برنامه ی مربوط به دانش آموزان حیاتی است.برنامه های پیش گیر از افت تحصیلی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

معلم میتواند با همکاری سایر عوامل مدرسه نقش تسهیل گری بسیار مهمی را به عهده گیرد و موفقیت برنامه های تحصیلی منوط به همکاری مستقیم معلم می باشد.

راهکارهایی برای افت تحصیلی-mehcom.com

بدین منظور راهکارهای اجرایی ذیل جهت استفاده ی همکاران محترم پیشنهاد میگردد:

1.تهیه ی هدف های کلی و رفتاری هر درس و ارایه به دانش آموز قبل از حضور در کلاس و تدریس جهت آمادگی دانش آموزان

2. تشکیل کار گروهی علمی کلاسی متشکل از دانش آموزان مستعد و ضعیف و نظارت بر فعالیت آنان

3. آشنایی با فنون مختلف تدریس.

4. استفاده از اصول روانشناسی و مشاوره قبل از شروع تدریس جهت ایجاد انگیزه در دانش آموزان.

5. استفاده از وسایل کمک آموزشی جهت ملموس و عینی کردن مطالب درسی.

6. نقد و بررسی و دریافت پیشنهاد ها از دانش آموزان در رابطه با نحوه تدریس.

7. نو آوری در امر تدریس با مشارکت دانش آموزان و استفاده از روش های فعال تدریس .

8. پرهیز از ارایه ی تکالیف زیاد

9. تشویق دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی داشته اند.

10. ارزشیابی مستمر فردی و گروهی در کلاس درس.

راهکارهای پیشنهادی به مشاور مدرسه :

آن چه که مسلم است افت تحصیلی زاییده ی عوامل فردی ، اجتماعی و خانوادگی می باشد. اگر در بررسی علل افت تحصیلی ، مشکلات و ناسازگاری دانش آموزان را در نظر نگیریم،موفقیت چندانی حاصل نمی شود.

پیشنهاد مطالعه:  امتناع از مدرسه رفتن کودکان و نوجوانان به چه علت است ؟

مشاور مدرسه نقش بسیار حساسی در آسیب شناسی و ارایه ی خدمات تحصیلی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان دارد. با ارایه ی خدمات مشورتی در زمینه ی برنامه ریزی تحصیلی، مدیریت زمان ،ایجاد انگیزه، مهارت های یادگیری به دانش آموزان ،معلمان و والدین میتوانند در پیشگیری یا کاهش افت تحصیلی تاثیر گذار باشند.

 

بدین منظور راهکار های زیر جهت استفاده ی مشاوران پیشنهاد می گردد:

1- آسیب شناسی مشکلات تحصیلی دانش آموزان از طریق نظر خواهی از مدیر،معاون دبیران، پرونده ی مشاوره ای ، والدین ، اقدام پژوهی و انجام مشاوره ی فردی و گروهی.

2- برگزاری کارگاه های تخصصی مهارت های تحصیلی ی ویژه ی دانش آموزان و معلمان.

3- تعامل با معلمان جهت ارایه ی خدمات مشورتی به آنان .

4-همکاری با مدیر در تدوین برنامه ی درسی مدرسه.

5- تعامل با معاونان و مربیان مدرسه جهت حل مشکلات رفتاری دانش آموزان.

6- برگزاری جلسات راهنمایی برای والدین و ارایه ی خدمات تخصصی به آنان.

7- انجام مشاوره ی فردی و گروهی با دانش آموزان دارای مشکلات تحصیلی و خانوادگی و ….

8- ارجاع دانش آموزان دارای مشکلات خاص به مراکز مشاوره و افراد ذی صلاح.

9- برگزاری جلسات،مشترک با دانش آموزان و والدین و بررسی پیشرفت تحصیلی آنان.

10- بحث و تبادل نظر و استفاده از تجارب سایر مشاوران،در زمینه ی کنترل و کاهش مشکلات تحصیلی در جلسات ماهانه ی مشاوران.

راهکارهایی برای افت تحصیلی-mehcom.com

تدوین برنامه ی سالانه ی مدرسه در حیطه ی پیش گیری از افت تحصیلی(نیم سال اول)

حیطه ی  فعالیت عنوان فعالیت مسوؤل پی گیری
دانش آموزی

1.تهیه ی نیم رخ روانی و تحصیلی دانش آموز

مشاور روانی، دفتردار ،تحصیلی
دانش آموزی 2.ارایه ی برنامه ی هفتگی به دانش آموزن معاون
دانش آموزی 3.نظر خواهی از دانش آموزان درباره ی راهکارهای پیش گیری از افت تحصیلی معاون
دانش آموزی 4.تشکیل کارگاه های آموزشی مدیریت زمان معاون
دانش آموزی 5.جلب مشارکت دانش آموزان در ایجاد نظم و انضباط در مدرسه معاون
دانش آموزی 6.تشکیل کارگاه آموزشی ایجاد انگیزه معاون
دانش آموزی 7.تشکیل کارگاه آموزشی روش های مطالعه معاون
دانش آموزی 8.بررسی نمرات مستمر دانش آموزان دفتردار و انعکاس به مشاور
دانش آموزی 9.بررسی غیبت ها و تأخیرهای دانش آموزان و بازخورد به والدین و مشاور معاون
دانش آموزی 10.تشکیل کارگروه های علمی بین دانش آموزان دبیران با همکاری معاون
دانش آموزی 11.ارایه ی شیوه ی صحیح مطالعه ی دوس به دانش آموزان دبیران
دانش آموزی 12.تشویق دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی داشته اند معاون
والدین

1.تشکیل جلسات توجیهی برای والدین در رابطه با مقررات و برنامه های مدرسه

مدیر ، مشاور مدرسه
والدین 2.تشکیل جلسات با اعضای انجمن اولیا و مربیان در زمینه ی پیش گیری از افت تحصیلی مدیر ، مشاور مدرسه
والدین 3.بررسی وضعیت خانوادگی دانش آموز طبق فرم ثبت نام معاون با کمک مربی پرورشی
والدین 4.جلسه ی آموزشی آشنایی با ویژگی های دوران نوجوانی و مهارت های ارتباطی

مشاور مدرسه

والدین 5.آموزش شیوه های نظارتی به والدین در اجرای برنامه ی درسی و هیا نمودن شرایط مطالعه و یادگیری مشاور مدرسه
والدین 6.آسیب شناسی مشکلات تحصیلی دانش آموز مشاور مدرسه
والدین 7.تشویق والدینی که فرزندانشان پیشرفت تحصیلی داشته اند معاون
دبیران

1.تهیه ی طزح درس و ارایه به مدیریت مدرسه

مدیر و معاون

دبیران 2.تشکیل گروه های درسی در سطح مدرسه معاون و نماینده دبیران
دبیران

3.تشکیل جلسه با معلمان و توجیه برنامه ی پیش گیری از افت تحصیلی

مدیر و مشاور مدرسه
دبیران 4.آسیب شناسی مشکلات تحصیلی از دیدگاه معلمان مشاور به کمک نماینده  دبیران
دبیران 5.برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه های صحیح ارتباطی و کنترل کلاس در شورای دبیران مشاور به کمک از دبیران موفق در کلاس داری
دبیران 6.برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس در جلسه ی شورای دبیران مشاور با کمک یکی از دبیران موفق در امور تدریس
دبیران 7.برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های ارزش یابی تحصیلی مشاور مدرسه
دبیران 8.ارایه ی بازخورد به معلمان نسبت به عملکرد دانش آموزان بر اساس نمرات مستمر مشاور با کمک دفترداری
دبیران 9.تشویق دبیرانی که دانش آموزان آن ها پیشرفت تحصیلی داشته اند مدیر
راهکارهایی برای افت تحصیلی-mehcom.com
نیم سال دوم
حیطه ی  فعالیت
عنوان فعالیت مسوؤل پی گیری
دانش آموزی 1.تحلیل نمرات امتحانی و شناسایی مشکلات تحصیلی مشاور با کمک دفتردار
دانش آموزی 2.برنامه ریزی تحصیلی برای دانش آموزانی که افت تحصیلی داشته  اند مشاور مدرسه
دانش آموزی 3.تشکیل کلس های جبرانی مدیر و معاون
دانش آموزی 4.آموزش  مهارت های تحصیلی به دانش آموزان مشاور مدرسه
دانش آموزی 5.مشاوره فردی و گروهی مشاور مدرسه
دانش آموزی 6.بررسی نمرات مستمر دانش آموزان و بازخورد به معلمان دفتردار
دانش آموزی 7.تشویق دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی داشته اند مدیر
والدین 1.انعکاس نمرات نیم سال اول دانش آموزان و وضعیت تحصیلی آنان (افت یا پیشرف تحصیلی ) به والدین معاون و مشاور مدرسه
والدین 2.تشکیل جلسه ی آموزشی برای والدینی که دانش آموزان آنها افت تحصیلی داشته اند مشاور با کمک نماینده ی دبیران
والدین 3.مشاوره با خانواده ی دانش آموزان دارای فت تحصیلی مشاور مدرسه
والدین 4.پیگیری مشکلات اقتصادی خانوارها اعضای انجمن
والدین 5.تشویق والدینی که فرزندان آنها پیشرفت تحصیلی داشته اند مدیر
دبیران 1.ارایه بازخورد به معلمن نسبت به عملکرد آنان از طریق آمار قبولی دفتردار و معاون
دبیران 2.هم اندیشی مشترک همکاران گروه درسی جهت حل مشکلات آموزشی دانش آموزان معاون
دبیران 3.دریافت رهکارهای پیشنهادی و نقد و بررسی آنها در خصوص پیش گیری از افت تحصیلی مشاور مدرسه
  دبیران 4.تشویق دبیرانی که دانش آموزان آنها پیشرفت تحصیلی داشته اند مدیر
پیشنهاد مطالعه:  افت تحصیلی و افت تحصیلی همگانی چیست ؟

راهکارهایی برای افت تحصیلی-mehcom.com 

    تابستان
حیطه ی  فعالیت
عنوان فعالیت مسوؤل پی گیری
دانش آموزی 1.ثبت نام از دانش آموزان تجدیدی معاون و دفتردار
دانش آموزی 2.مصاحبه مشاوره ای بادانش آموزان مشاور
دانش آموزی 3.تشکیل کلاس های جبرانی مدیر-معاون
دانش آموزی 4.ارایه ی برنامه تحصیلی مشاور مدرسه
 دانش آموزی 5.نظارت بر اجرای برنامه ی تحصیلی دانش آموزان مشاور-معاون
 والدین 1.مشاوره با والدین دانش آموز مشاور مدرسه
 والدین 2.تشکیل جلسه برای والدین با هدف هماهنگی بین فعالیت های مدرسه و منزل دانش آموز معاون مشاور
  دبیران 1.برگزاری جلسه ی توجیهی در خصوص وضعیت روانی – تحصیلی دانش آموزان با دبیران مشاور و معاون
  دبیران 2.اخذ آزمون های هفتگی جمع آوری نمرات دفتردار
  دبیران 3.بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج آزمون ها بررسی مشاور

روش های پیشگیری از افت تحصیلی-مدیران، مشاوران و معلمان مدارس

نام منبع: کتاب روش های پیش گیری از افت تحصیل

راهکارهایی برای افت تحصیلی-mehcom.com

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×