"> حکم شرعی دیدن فیلم های مبتذل و خوردن مواد شهوت زا و ... - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

حکم شرعی دیدن فیلم های مبتذل و خوردن مواد شهوت زا و …

حکم شرعی دیدن فیلم های مبتذل

حکم شرعی استفاده از داروهای شهوت زا برای همسران ، دیدن فیلم های سکسی و جماع کردن زن و شوهر ، سکس و جنابت ، حیض و جنابت ، روزه و جنابت 

حکم شرعی دیدن فیلم های مبتذل و خوردن مواد شهوت زا و ...-www.mehcom.com

حکم شرعی دیدن فیلم های مبتذل و خوردن مواد شهوت زا و …-www.mehcom.com

احکام جنابت :

با دو مورد انسان جنب می شود :

اول : جماع کردن

دوم : بیرون آمدن منی از انسان ، چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت. با اختیار باشد یا بی اختیار.

امام خمینی (ره) ، بهجت، حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله)، صافی، سیستانی، مکارم شیرازی

اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر این ها چنان چه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شده آن رطوبت حکم منی دارد و اگر هیچ یک از این سه نشانه و یا بعضی از اینها را نداشته باشد حکم منی ندارد ولی در زن و مریض لازم نیست بدن او سست شود.

امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، مکارم شیرازی

اگر از مردی که مریض نیست آبی بیرون آید که یکی از سه نشانه ای که در مسئله ی پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه های دیگری را داشته یا نه، چنان چه پیش از بیرون آمدن آن آب، وضو نداشته باید وضو بگیرد.

امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)

مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول (ادرار) کند و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر حکم منی دارد.

امام خمینی (ره)،حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، صافی، سیستانی، مکارم شیرازی

اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا مرد، در فرج باشد یا دبر، بالغ باشند یا نابالغ، اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می شوند.

حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، امام، صافی، سیستانی

اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید و یا انسان شک کند که منی از او بیرون آمده یا نه غسل بر او واجب نیست.

امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، صافی، سیستانی

اگر فرد در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست و برای آن غسل نکرده باید غسل کند و نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منی خوانده قضا کند ولی نماز هایی را که احتمال می دهد قبل از بیرون آمدن آن خوانده لازم نیست قضا نماید.

امام خمینی (ره)،حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، صافی

آیا غسل جنابت کفایت از وضو می کند؟

بله، کفایت می کند.

فاضل، مکارم، بهجت، سیستانی، امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)

آن چه بر جنب حرام است :

رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا اسم خدا و اسامی مبارکه پیامبران و امامان که به احتیاط واجب حکم اسم خدا را دارد.

پیشنهاد مطالعه:  باربارا دی آنجلیس- هفت سرمایه گذاری در عشق برای مردان

رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.

توقف در مساجد دیگر ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان توقف نکند.

گذاشتن چیزی در مسجد.

خواندن سوره ای که سجده ی واجب دارد و اگر یک حرف از این چهار سوره را هم بخواند حرام است.

امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)

آن چه بر جنب مکروه است:

خوردن و آشامیدن. ولی اگر وضو بگیرد مکروه نیست.

خواندن بیش از هفت آیه از سوره هایی که سجده ی واجب ندارند.

رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط های قرآن.

همراه داشتن قرآن.

خوابیدن ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه ی نداشتن آب بدل از غسل تیمم کند مکروه نیست.

خضاب کردن به حنا و مانند آن.

مالیدن روغن به بدن.

جماع کردن بعد از آن که محتلم شده یعنی در خواب از او منی بیرون آمده.

غسل جنابت: 

غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن نماز واجب و مانند و آن واجب می شود ولی برای نماز میت و سجده شکر و سجده های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست.

امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله) ، بهجت

لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کنم و اگر فقط به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم غسل کند کافی است..

امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، صافی، مکارم

اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده غسل او صحیح است.

امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، صافی، سیستانی

غسل را چه واجب باشد چه مستحب به دو قسم می شود انجام داد: ترتیبی- ارتماسی .

امام خمینی (ره)،حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، صافی، مکارم

 

آیا بر زنان پس از انجام معاینات داخلی با وسائل طبی غسل واجب می گردد؟

تا زمانی که منی خارج نشود غسل واجب نیست.

استفتائات حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)

در مورد احتلام زنان ، در چه صورتی غسل جنابت بر آنان واجب می شود ؟ و آیا رطوبتی که هنگام ملاعبه و شوخی با همسر از آن خارج می شود حکم منی را دارد و آیا بدون سست شدن بدن و رسیدگی به اوج لذت، غسل بر آنان واجب می شود ؟ به طور کلی در زنان بدون نزدیکی جنابت چگونه تحقق می یابد؟

اگر زن به اوج لذت جنسی برسد و در آ ن حال مایعی از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب می شود ولی اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد غسل واجب نیست.

پیشنهاد مطالعه:  چکار کنم تا شوهرم تماشای فیلم های مستهجن را رها کند

استفتائات حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)

اگر زن بعد از نزدیکی با همسرش در حالی که منی در رحم او باقی مانده غسل کند و بعد از غسل منی از رحم خارج شود آیا غسل او صحیح است ؟ آیا منی خارج شده بعد از غسل پاک است یا نجس و موجب جنابت مجدد می شود یا نه ؟

غسل او صحیح است و رطوبتی که بعد از غسل از او خارج می شود اگر منی باشد نجس است ولی اگر منی مرد باشد باعث جنابت مجدد نمی شود.

استفتائات حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)

آیا غسل جنابت در حال حیض صحیح است به طوری که تکلیف از زن جنب ساقط شود ؟

صحت غسل در فرض مذکور محل اشکال است.

حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)

اگر زن در حال حیض، جنب و یا در حال جنابت حائض شود آیا بعد از پاک شدن از حیض هر دو غسل بر او واجب است؟

در هر صورت علاوه بر غسل حیض، غسل جنابت هم واجب است ولی جایز است که به غسل جنابت اکتفا کند لیکن احوط این است که نیت هر دو غسل را بنماید.

حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)

جماع کردن در روزهایی که حیض زن قطعی نیست ولی شرعا باید برای خود حیض قرار دهد حرام است پس زنی که بیشتر از ده روز خون می بیند و باید طبق روزهای عادت خویشان خود ده روز را حیض قرار دهد شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، بهجت، صافی، سیستانی

اگر شماره ی روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول آن بازن خود در فرج جماع نماید بنابر احتیاط واجب باید هیجده نخود طلا کفاره به فقیر بدهد و اگر در قسمت دوم جماع کند، نه نخود و اگر در قسمت سوم جماع کند باید چهار و نیم نخود طلا بدهد؛ مثلا زنی که شش روز خون حیض می بیند اگر شوهرش در شب یا روز اول و دوم جماع کند باید هیجده نخود طلا بدهد و در شب یا روز سوم و چهارم نه نخود و در شب یا روز پنجم و ششم باید چهار نخود و نیم بدهد.

امام خمینی (ره)،حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، مکارم

اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده باید فورا از او جدا شود و اگر جدا نشود بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.

امام خمینی (ره)،حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، صافی، مکارم

بعد از آن که زن از خون حیض پاک شده، اگر چه غسل نکرده باشد… شوهرش می تواند با او جماع کند ولی احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل، از جماع با او خودداری نماید اما کارهای دیگری که در وقت حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قرآن تا غسل نکند حلال نمی شود.

پیشنهاد مطالعه:  سردرد پس از عمل جنسی - دلائل و راهکارهای درمان

امام خمینی (ره)،حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، صافی

جماع روزه را باطل می کند اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی بیرون نیاید.

امام خمینی، خامنه ای (مدظله)، سیستانی، صافی،بهجت

روزه و جنابت:

اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی بیرون نیاید روزه باطل نمی شود.امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله)، سیستانی، صافی، بهجت

ولی کسی که آلتش را بریده اند اگر کمتر از ختنه گاه را هم داخل کند روزه اش باطل می شود.تبریزی، فاضل لنکرانی، مکارم

اگر فرد شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه روزه ی او صحیح است و کسی هم که آلتش را بریده اند اگر شک کند که عمل دخول انجام شده یا نه روزه ی او صحیح است.

امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)

اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید یا او را مجبور به جماع نمایند به طوری که از اختیار او خارج باشد روزه ی او باطل نمی شود ولی چنان چه در بین جماع یادش بیاید یا دیگر مجبور نباشد، باید فورأ از حال جماع خارج شود اگر خارج نشود روزه ی او باطل است.

امام خمینی، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)، سیستانی، مکارم

حیض و جنابت: 

مردی که به همسر خود در حال حیض نزدیکی کرده باید استغفار کند و بنابر احتیاط مستحب (بهجت: احتیاط واجب) کفاره بدهد.

بهجت، سیستانی، تبریزی

اگر شوهری زنش را در مدت حیض مجبور به تمکین کرد بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.

بهجت

اگر مرد نداند آمیزش با همسر در زمان حیض حرام است و آمیزش انجام گیرد دادن کفاره واجب نیست. (بهجت: ولو جاهل، مقصر بوده و گناه کرده است).

بهجت، سیستانی، تبریزی

سکس و جنابت:
زن و شوهری که پای فیلم سکس ویدئو می نشینند و فیلم را می بینند و تحریک می شوند و عمل زناشویی انجام می دهند، کارشان چه حکمی دارد ؟
خوئی و تبریزی: ظاهر این است که جایز نیست.
بهجت، صافی: مشاهده ی این گونه فیلم ها برای همه حرام است و الله العالم.
سیستانی: مشاهده ی این گونه فیلم ها با تلذذ جنسی حرام است و همچنین به احتیاط واجب بدون تلذذ جنسی.

استفاده از داروهای شهوت زا:

استفاده از وسایلی مثل قرص و اسپری یا پماد دارویی برای تقویت قوه ی شهوانی و لذت بردن بیشتر در هنگام آمیزش جنسی، در صورتی که مشتمل بر امر حرامی مثل خوردن چیز نجس یا حرامی نباشد مانعی ندارد.

بهجت، سیستانی، تبریزی

برگرفته از کتاب محرمانه با همسران نوشته اشرف السادات فتحی و مریم تیموری

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده برتر – آئین همسرداری اسلامی
کلمات کلیدی : کتاب محرمانه با همسران ,  جنابت ,  غسل جنابت ,  احکام فرد جنب ,  آئین همسرداری ,  همسرداری ,  خانواده برتر ,  آموزش خانواده ,  مجله اینترنتی ,  حکم شرعی دیدن فیلم های مبتذل ,  حکم شرعی ,  احتلام زنان
منبع :nahad.sums.ac.ir
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×