"> تنها گذاشتن کودک در خانه : چگونه و از چه زمانی؟ - مهکام دات کام
مشاوره آنلاین مهکام

تنها گذاشتن کودک در خانه : چگونه و از چه زمانی ؟

تنها گذاشتن کودک در خانه

 چگونه و از چه زمانی ؟
دكتر الهام شیرازی: فوق تخصص روان پزشكی كودك و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

براى اینكه فرزندتان را در خانه تنها بگذارید باید به یك سرى از خـصوصیات او و شـرایط حـاكم بـر زنـدگى خانوادگى توجه كنید و تنها در صورتى كه بیشتر شرایط لازم مهیا باشد مى توانید فرزندتان را، آن هم فقـط بـراى چند ساعت، در منزل تنها بگذارید.

تنها گذاشتن کودک در خانه  چگونه و از چه زمانی ؟-www.mehcom.com

تنها گذاشتن کودک در خانه چگونه و از چه زمانی ؟-www.mehcom.com

قبل از اینكه فرزندتان را در خانه تنهـا بگذاریـد بایـد ایـن مـوارد را بررسـى كنید:

1. فرزندتان چقدر مسئولیت پذیر است و براى انجـام دادن مـسئولیت هـاى شخـصى، تكـالیف مدرسـه یـا كارهاى منزل چقدر جدیت و دقت دارد ؟
2. كودكتان در برخورد با موارد غیرمنتظره و پیش آمدهاى ناگهانى چگونه عمل مى كند ؟
3. آیا زمانى كه كارها طبق روال معمول یا طبق خواست او پیش نمى رود، مى تواند آرامش خـود را حفـظ كند ؟
4. آیا نكات ایمنى را بلد است و آنها را رعایت مى كند ؟
5 . زمانى كه تحت استرس قرار مىگیرد، مىتواند كماكان عاقلانه تصمیم گیرى كند ؟
6 . در مواجهه با موقعیتهاى جدید چگونه عمل مى كند ؟
7 . آیا محله شما امن است ؟
8 . آیا همسایگان شما قابل اعتماد هستند ؟
9. آیا كودكتان از اینكه در منزل تنها باشد احساس مثبتى دارد ؟
10. آیا ممكن است تنها بودن باعث شود كودك شما عصبى، نگران یا مضطرب بشود؟
11. آیا كودكتان كمكهاى اولیه را بلد است؟
12. آیا او مى داند اگر جایى از خانه آتش گرفت چه باید بكند؟
13. آیا او مى داند اگر برق منزل قطع شد، چه باید بكند؟
14. آیا كودكتان مىداند اگر غریبهاى تلفن زد چگونه با او صحبت كند؟
15. آیا او مى داند اگر غریبه اى خواست وارد منزل شود، چه باید بكند؟
دانستن این موارد و بسیارى موارد مشابه دیگر مىتواند به شما كمك كند تا ارزیابى كنید كه كودكتـان چـه اندازه آمادگى و توانایى تنها ماندن در منزل را دارد. شرایط سنى كودك نیز بسیار اهمیت دارد، برخى كشورها هشت سالگى را حداقل سن قابل قبـول بـراى تنهـا ماندن در منزل و مراقبت از خود تعیین كرده اند.

پیشنهاد مطالعه:  خانواده برتر و تربیت دینی فرزند

اما شكى نیـست كـه شـرایط محیطـى و سـطح رشـد عقلـى – عاطفى – اجتماعى كودك نیز در این مسئله دخالت اساسى دارد و نمى توان تنها به سن تقویمى اكتفا كرد. بعضى از كشورها در مورد سن فرزندانى كه قرار است در خانه تنها بمانند قوانینى دارند كه بر اسـاس شـرایط اجتماعى و فرهنگى همان كشور تنظیم شده است. تاكنون در ایران قانون مشخصى براى این مسئله تنظیم نشده است.

قوانین كشورهاى غربى نیز با هم متفاوت است، حتى در ایالتهاى مختلف آمریكا هم قـوانین بـا هـم تفـاوت دارند؛ اما اگر همه قوانین را كنار هم بگذاریم، مى توانیم از آنها اینطور نتیجه بگیریم كه حـداقل سـن مناسـب براى تنها گذاشتن فرزند در خانه حدود 8 سالگى است، كه آن هم با توجه به زمان و محلى كه قرار است کودک در آنجا تنها باشد و میزان امنیتى كه مى توان براى او تأمین كرد، متغیر است.

در قوانین بعضى كشورها سپردن مسئولیت یك فرزند به فرزند بزرگتر، مجاز نیست، ولى در بعضى كشورهاى دیگر این مجوز با شرایط خاص داده شده است. براى اینكه یك فرزند را بـه فرزنـد دیگـر بـسپاریم، سـن فرزنـد بزرگتر باید به میزان معیینی باشد و با توجه به این سن مشخص مى شود كه چه مدت مى توان این مراقبـت را بـه او سپرد.

مسئله مشترك در قوانین همه كشورها این است كه هر فرد كمتر از 18 سال باید با حضور یك بزرگتـر مسئول در یك محل زندگى كند و فقط زمانهاى محدودى را مى تواند تنها باشد. تنها گذاشتن دو یا چند كودك با هم در خانه، شرایطى دارد كه والدین باید به آن توجه كنند .

پیشنهاد مطالعه:  معیار ائمه از انتخاب اسم فرزند چیست ؟

فرزنـدانى كـه قرار است باهم در خانه تنهـا باشـند بایـد آمـوزش هـاى لازم را بـراى مراقبـت از خـود و دیگـرى دیـده باشـند و خصوصیات اخلاقى مشابه داشته باشند تا كمتر با هم اختلاف پیدا كنند. در عین حال باید بتوان بر رفتـار آن هـا نظارت داشت.

منبع:

  • كتاب ” تنها در خانه : آیا می توان كودكان را در خانه تنها گذاشت ؟” . تألیف دكتر الهام شـیرازی. انتـشارات قطره
  • iacap.ir

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده موفق-فرزندپروری موفق

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×