"> تعارضات و رقابت خواهر و برادرها در خانواده - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

تعارضات و رقابت خواهر و برادرها در خانواده برتر

رقابت خواهر و برادرها

تعارضات و رقابت خواهر و برادرها در خانواده ،نـوزاد جدید ، راهکارهای آماده سازی فرزند اول برای ورود فرزند دوم و توصیه هایی به والدین برای حل این مشکلات
تعارضات و رقابت خواهر و برادرها در خانواده برتر-www.mehcom.com

تعارضات و رقابت خواهر و برادرها در خانواده برتر-www.mehcom.com

تعارضات و رقابت خواهر و برادرها مساله ای است که به طور قطع در تمام خانواده هائی که بیشتر از یک فرزند دارند دیده می شـود و هـدف مـا حـذف کامـل ایـن رقابت ها نیست. این رقابت در کودکان هم جنس که با هم 1تا 3 سال اختلاف سنی دارند بیشتر دیده می شود.

معمولا در زمان به دنیا آمدن فرزند دوم این رقابت شدیدتر است . نحوه ی واکنش کودکان در ایـن موقعیـت هـا متفاوت است برخی توانائی های تکاملی خود را از دست می دهند مثلا شـب ادراری پیـدا مـی کننـد یـا اینکـه بدرفتاری هائی را نشان می دهند مثل درخواست های مکرر از والدین، رفتارهای توجه طلبـی و کنـاره گیـری از همسالان.

لازم است والدین راهبردهای مشخص را برای پیش گیری از این مشکلات آموخته باشند این راهبردها را در سه گروه می توان تقسیم بندی کرد:
• راهبردهای مربوط به زمان قبل از تولد فرزند بعدی
• راهبردهای مربوط به زمان تولد فرزند جدید
• راهبردهای مربوط به کودکان بزرگتر

آماده سازی فرزند اول برای ورود فرزند دوم :

• کودک را پیش آماده کنید. مثلا وقتی مادر در بیمارستان است چه کسی از او مراقبت مـی کند و …
• اجازه دهید در ویزیت های قبل از زایمان کودک همراه شما بیایـد و صـدای قلـب نـوزاد را بشنود.
• هرگونه تغییر مهم در خانه را قبل از تولد نوزاد جدید انجام دهید مثلا اگر قرار اسـت تخـت فرزند اول به نوزاد اختصاص داده شود برای اولی تخت جدید تهیه کنید.
• از کودک نپرسید که دوست دارد نوزاد پسر باشد یا دختر.
• تا سه ماهه دوم بارداری راجع به بارداری خود به کودک چیزی نگوئید.
• به کودک قول ندهید که فرزند جدید هم بازی او خواهد شد.
• آموزش های جدید مثل توالت رفتن را قبل از تولد نوزاد جدید یا به چند مـاه بعـد موکـول کنید.

پیشنهاد مطالعه:  قانونمندی کودکان ضامن داشتن خانواده موفق

توصیه های مربوط به زمان تولد:

• در صورت امکان اجازه دهید نوزاد را در بیمارستان ببیند.
• در صورتی که خودش تمایل دارد اجازه دهید در مراقبت از او مشارکت کند و او را تـشویق کنید.
• وقت کافی برای فرزند اول اختصاص دهید و فعالیـت هـای قبلـی را همچنـان بـا او داشـته باشید.
• رفتار خشونت آمیز نسبت به نوزاد را نادیده نگیرید و بلافاصله با پیامدی همراه سازید.

توصیه های مربوط به کودکان بزرگتر:

• این غیر ممکن است که با همه کودکانتان برخورد یکسانی داشته باشید . برای آنهـا توضـیح دهید که هر یک ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته و شما آنها را می شناسید.
• برای هریک از فرزندان زمانی را به تنهائی اختصاص دهید.
• زمانیکه کودکانتان باهم کنار می آیند آنها را تشویق کنید.
• کودکان را با یکدیگر مقایسه نکنید.
• تعارضات جزئی آنها را نادیده بگیرید.
• زمانیکه با یکدیگر دعوا می کنند فهم اینکه چه کسی دعوا را شروع کـرده دشـوار اسـت در این مواقع هر دو نفر را با پیامدی روبرو کنید.
• خبر چینی یکی را نسبت به دیگری نادیده بگیرید.

نویسنده :دکتر رزیتا داوری، فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

منبع:iacap.ir

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده برتر – آماده سازی فرزند اول برای ورود فرزند دوم

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×