"> برقراری ارتباط خوب و مؤثر با كودك-فرزندپروری موفق - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

برقراری ارتباط خوب و مؤثر با كودك-فرزندپروری موفق

برقراری ارتباط خوب و مؤثر با كودك

بهتر است بدانیم ما براى موفقیت در روابط خانوادگى، شغلى و اجتماعى خود نیازمند یك پل ارتباطى محكـم و قوى هستیم . تا این پل ارتباطى قوى وجود نداشته باشد ،  اطلاعاتى بین مـا و اطرافیـان رد و بـدل نمـى شـود – حداقل اطلاعات به طور دقیق رد و بدل نمى شود و احتمال نافرمانى و اطاعت نكردن كـودك از دسـتورات وجـود دارد.

در نظر بگیرید شما كارمند اداره اى هستید و رئیسى بداخلاق و پرخاشگر دارید. او براى پیشبرد كارهـاى اداره مدام از تنبیه، توبیخ و داد و فریاد استفاده مى كند. شما ممكن است كارهایى را از روى ترس انجام دهید ، ولى به هیچ وجه از روى علاقه و خلوص نیت و با جان و دل كار نخواهید كرد.

ولى اگر رئیس شما در عین حال كه بر اجراى قوانین و وظایف تأكید دارد، برخوردى خوب و مناسـب نیـز بـا شما داشته باشد، براى توانایى هاى شما ارزش قائل شود، به علت موفقیت در كارتـان بـراى شـما پـاداش در نظـر بگیرد و در صورت بروز مشكل با شما صحبت كند و به فكر حل مسالمت آمیز مشكلات باشـد، نـه فقـط شـما در محیط كار دچار خستگى، تنش و فرسودگى نمى شوید بلكه خلاقیت و انگیزه تان نیز شكوفا مى شود و این مسئله هم به نفع آن اداره خواهد بود و هم به نفع شما.

مثال فوق اهمیت ارتباط را در زندگى ما نشان مى دهد. ما كسى را دوست داریم كه با ما ارتباط خوبى دارد، ما از دستورات كسى اطاعت مى كنـیم كـه او را دوسـت داریم.
پس اگر مى خواهید فرزندانتان از شما اطاعت كنند، دستورات شما را گوش دهند و ارزش هاى اخلاقـى شـما را بپذیرند، ابتدا باید با آنها ارتباط خوبى برقرار كنید.

اگر شما والدى كج خلق و ایرادگیر باشید، فرزندانتان فقط تـا زمـانى از شـما اطاعـت مـى كننـد كـه از شـما بترسند. به محض رسیدن به توانایى فكرى و جسمى متوجه مى شوند كه ترس بى مـورد اسـت ، بنـابراین ، مقابـل شما مى ایستند و رابطه معكوس مى شود .

بسیارى از والدین نگران آن هستند كه چرا فرزندانشان ارزشهاى دینى و اخلاقى آنها را نمى پذیرنـد ؟ چـرا آنها را به عنوان الگویى براى همانند سازى انتخاب نمى كنند ؟

شاید بخشى از آن به ایـن علـت اسـت كـه شـما نتوانسته اید ارزشهاى مورد نظر خود را به آنها منتقل كنید. شما مانند جزیره اى هستید كه پر از ذخایر طلا و سنگهاى قیمتى است، ولى نمى توانـد سـنگهـاى قیمتـى خود را براى استفاده و فروش به شهر منتقل كند؛ چون، هیچ راهى بین این جزیره و شهر وجود ندارد . مادامى كه راه مناسب و امنى وجود نداشته باشد، طلایى منتقل نخواهد شد.
حال براى اینكه شما بخواهید ذخایر ارزشمند وجودتان را به فرزندانتان منتقل كنید باید به دنبال پل ارتبـاطى بگردید.

برقراری ارتباط خوب و مؤثر با كودك-فرزندپروری موفق-www.mehcom.com

برقراری ارتباط خوب و مؤثر با كودك-فرزندپروری موفق-www.mehcom.com

براى ایجاد ارتباطى مثبت و قوى با كودكان خود موارد زیر را در نظر بگیرید:

زمان كافى و مناسبى را با فرزند خود سپرى كنید

شاید گذاشتن وقت و زمان براى كودكان در زندگى پرمشغله ى امروز امرى فانتزى و لوكس به نظر برسد، ولى آنچه در این مقوله مهم است كیفیت این زمان است و كمیت آن چندان اهمیت ندارد.

پیشنهاد مطالعه:  خصوصیات کودکان نوپا(قسمت دوم)

شما از هر فرصتى حتـى زمان هاى یك یا دو دقیقه اى نیز مى توانید استفاده كنید كه با كودك خود حرف بزنید، جواب سؤال او را بدهیـد، او را نوازش كنید با او بازى كنید و به نقاشى او توجه كنید، ولى باید این كار بـه طـور مكـرر در طـول روز انجـام شود .
مى توانید از محل كار به او تلفن بزنید یا در هفته زمان هایى را به فعالیتى اختصاص دهید كـه مـورد علاقـه ى فرزند شماست، فعالیت هایى مثل دوچرخه سوارى، رفتن به پارك، سینما و رستوران و…

فراموش نكنید كه ممكن است نیازها و علائق كودكان با هم متفاوت باشد. مثلاً علائق و نیازهاى كودك پنج ساله با نوجوان هفـده سـاله و یا علائق و خواسته هاى فرزند دختر شما با فرزند پسرتان كاملاً متفاوت باشد، پس براى هر یك از فرزنـدان خـود باید وقت اختصاصى و ویژه اى در نظر بگیرید.

فعالیت مشتركى را با فرزند خود انجام بدهید كه مورد علاقه ى اوست

بچه ها خیلى دوست دارند كه با پدر و مادرشان كار و فعالیتى را به طور مشترك انجام دهند. گاه فرزندتان بـه سراغ شما مى آید تا:
– مامان اجازه بده من هم در آشپزى كمكت كنم.
– من هم مى خواهم سبزى پاك كنم.
– بابا من هم مى خواهم در شستن ماشین بهت كمك كنم.
– بابا من آچار را بهت بدم ؟
– بابا مى آیى باهم توپ بازى كنیم؟
خوب چرا از همین زمان ها براى تحكیم روابط خـود بـا فرزنـدان تـان اسـتفاده نمـى كنیـد ؟ شـما مـى توانیـد فعالیت هاى مشترك زیادى را در خانه و خارج از خانه تدارك ببینید .مى توانید بازى هایى را تـدارك ببینیـد كـه مورد علاقه ى آنهاست. در زیر مثال هایى آورده شده است.

بـه عقیـده ى شـما، فرزنـدتان بـه كـدام یـك از ایـن فعالیت ها و بازى ها علاقه مند است ؟
– به پارك یا محلى بروید و با هم دوچرخه سوارى كنید.
– یك روز بعدازظهر با هم كیك بپزید.
– شب جمعه با هم به رستوران بروید و غذاى مورد علاقهى او را بخورید.
– با هم والیبال بازى كنید و یا كشتى بگیرید.
– با هم به بازى كامپیوترى بپردازید.
– با هم كتاب داستان بخوانید و یا به موسیقى گوش دهید.
– با اسباببازىها و عروسكهایش بازى كنید.
– با هم اسم فامیل بازى كنید.

با كودك خود حرف بزنید

مى توانید از هر فرصتى براى حرف زدن با كودك خود استفاده كنید، مثلاً، زمانى كه او سراغ شـما مـى آیـد و سؤالى مى پرسد، زمانى كه با هم تنها در منزل هستید، زمانى كه با هم بیـرون رفتـه ایـد و در پـارك یـا خیابـان مشغول قدم زدن هستید .

پیشنهاد مطالعه:  چگونه فرزندی باهوش و زیبا به دنیا بیاوریم

راجع به خودتان با او صحبت كنید. راجـع بـه خـاطرات دوران كـودكى تـان، راجـع بـه علائق تان، و درباره ى موضوعاتى كه كودك به آن علاقه مند است و توجه نشان مى دهد. زمانى كـه او سـراغ شـما مى آید و راجع به علائق، خواسته ها، آرزوها و برنامه هایش صحبت مى كند، با علاقه به حرف هایش گوش دهید.

احساسات خود را نشان دهید

او را نوازش كنید، بغل كنید، لمس كنید و ببوسید. احساسات خود را بـه فرزنـدتان نـشان دهیـد، امـا توجـه داشته باشید كه سن و شخصیت كودك چه ابراز احساساتى را مى طلبد.

شاید اگـر فرزنـد نوجـوانتـان را جلـوى دوستش بغل كنید و ببوسید، خجالت بكشد و دوست نداشته باشد كه شما با او این گونه رفتـار كنیـد و احـساس كند كه شما مثل بچه ها با او رفتار مى كنید در حالى كه او بزرگ شده است.

در مورد نوجوانان مى توانید بـا تكـان دادن دست، چشمك زدن یا دست به شانه ى او گذاشتن احساسات خود را نشان دهید. در حالى كه كـودك پـنج ساله ى خود را بغل مى كنید، ماساژ مى دهید، قلقلك مى دهید و او را مى بوسید. نشان دادن عواطـف و احـساسات مثبت باعث احساس اطمینان و پیوند امن فرزند با والدین مى شود.

نه فقط شما بایـد فرزنـدتان را بـدون قیـد و شـرط دوست داشته باشید، بلكه باید این دوست داشتن را نـشان دهیـد . حتـى در روابـط بزرگـسالان نیـز نـشان دادن احساسات مثبت باعث تحكیم روابط مى شود.

از آن گذشته، چرا باید كلام مثبت را از اطرافیان مان دریغ كنیم. ما مىتوانیم به دیگران بگوییم: دلم برایت تنگ شده بود، صدایت را كه مى شنوم خوشحال مـى شـوم، چـه قـدر ایـن رنگ برازنده ى توست، خندیدن زیبایت مرا یاد مادرم مى اندازد و…

فراموش نكنید كه بچه ها بیش از همه نیازمند توجه، تحسین، تعریف و احساسات مثبت هستند . پس به آنها بگویید: دوستت دارم، به تو افتخار مى كنم، خیلى از رفتارت در مهمانى خوشم آمد و…

هرچند گاهى ممكن است آنها رفتارهایى داشته باشند كه شما را ناراحت مى كند، اما شما همچنـان آنـان را دوسـت داریـد. ایـن دوسـت داشتن را نه فقط در كلام، بلكه در رفتار و عمل خود نیز نـشان دهیـد .

وقتـى در روز تولـد او بـا هدیـه ى مـورد علاقه اش به منزل مى روید، وقتى نقاشى او را به دیوار مى كوبید، وقتى راجع به موفقیت تحصیلى او با مادر بزرگ صحبت مىكنید، وقتى عكس او را داخل كیف خود مى گذارید و… اینها همه راه هایى هستند كه بیانگر عـشق و علاقه ى شما به كودكتان است.

او را تشویق كنید و به او پاداش دهید

شما مى توانید پاداش هاى مختلفى را براى تشویق كودك خود به كار برید كه در زیر به آن ها اشاره مـى شـود – ببینید براى كودك شما كدام یك مى تواند كاربرد داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه:  رعایت قوانین را به کودک آموزش بدهید ؟
– پاداش كلامى:

این پاداش جزء مهمترین تشویق ها و پاداش هاسـت. گرچـه در مـورد كودكـان خردسـال اهمیت ویژه اى دارد، ولى در هر رده ى سنى ما نیازمند اینگونه پاداش هاى كلامى هستیم.

در پاداش هـاى كلامـى بهتر است دقیقاً به رفتارى كه كودك انجام داده است اشاره و آن را توصیف كرد.
«آفرین كه لباسهاتو داخل كمد آویزان كردى.»
«به به، آفرین به دختر گلم كه بعد از بازى اسباب بازى هاشو جمع كرده.»
«چه قدر لذت مى برم وقتى مى بینم مشقاتو تمام مى كنى، بعد میرى سراغ بازى.»
اوایل كه شما شروع به تحسین و تشویق كودك مى كنید باید براى كوچكترین تلاش هاى او اهمیت قایـل شوید و حتى اگر كارى را به طور كامل و ایده آل انجام نداد، به او پاداش دهید. به تدریج كه رفتار تثبیت مـى شـود مى توانیم پاداش ها را كمتر كنیم.

– پاداش غیركلامى:

مثل نوازش كردن، بوسیدن، بغل كردن، چشمك زدن، دسـت بـه موهـا و شـانه هـاى كودك زدن و… البته توجه داشته باشید كه از این رفتارها فقط به عنـوان پـاداش اسـتفاده نمـى شـود و شـما در بسیارى از مواقع براى ابراز علاقه و تثبیت رابطه اى صمیمى از آنها استفاده مى كنید.

– پاداش فعالیتى:

به این معنا كه شما كار و فعالیتى را با كودك انجام دهید كه مورد علاقه ى اوسـت. ایـن فعالیت ها چنین اند:

انجام دادن یك بازى (مثل عروسك بازى، بازى با لگو و جـورچین، ماشـین بـازى، دوچرخـه سوارى، بازى با كامپیوتر، توپ بازى و…)، خواندن كتاب داستان، پختن كیك یا غذاى مورد علاقه ى كودك، قـدم زدن، رفتن به پارك، رفتن به استخر، رفتن به خانه ى اقوام نزدیك مثل مـادر بـزرگ، خالـه، عمـه و … كـه مـورد تمایل كودك یا نوجوان است.

همانند مورد قبل اینگونه فعالیتها نه فقط به عنوان پاداش، بلكه براى ایجـاد یـك رابطـه ى خـوب و نـشان دادن علایق و احساسات نیز انجام مى شود. فراموش نكنید كه انتخاب فعالیت ها براساس علاقه ى كودك باشد.

ممكن اسـت شـما بـه شـنا علاقـه ى وافـر داشته باشید و به همین علت كودك خود را نیز مجبور مى كنید كـه بـا شـما در اسـتخر شـنا كنـد . ایـن مـورد نمى تواند به عنوان پاداش براى كودك شما محسوب شود.

– پاداش مادى:

شامل اشیا، وسایل و اسباب بازى هاى مورد علاقه ى كودك، خوراكى، لباس و…

نویسنده دكتر فریبا عربگل – فوق تخصص روان پزشكی كودك و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

منبع برقراری ارتباط خوب و مؤثر با كودك :

  • كتاب ” فرزند پروری” . تألیف دكتر فریبا عربگل. انتشارات قطره
  • iacap.ir

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده سبز – فرزندپروری موفق

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×