"> بررسی اجمالی اهمیت اینترنت و ماهواره برای والدین - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

بررسی اجمالی اهمیت اینترنت و ماهواره برای والدین

لزوم اینترنت و ماهواره و آسیب شناسی آن

ماهواره-اینترنت-آسیب-های-اجتماعی

آسیب های اجتماعی ماهواره اینترنت

در ذیل به بررسی اجمالی اهمیت اینترنت و ماهواره در فناوری اطلاعات می پردازیم. که این قسمت برگرفته از مکتوبات جناب آقای دكتر عبدالصمد خرم آبادی می باشد.که برای شما هموطنان گرامی تهیه شده است.

می توان گفت که اهمیت جایگاه فناوری اطلاعات وارتباطات ازاین رو است كه امروزه درقرن ارتباطات ودر پرتو انقلاب فناوری اطلاعات نه تنها از این فناوری برای تبادل افكار واندیشه ها استفاده می شود بلكه بسیاری از امور وابعاد زندگی انسانها تحت تاثیر این فناوری است در كشورهای توسعه یافته وحتی برخی ازكشورهای درحال توسعه كمتر جنبه ای از زندگی انسانها رامی توان یافت كه تحت تاثیر قرارنگرفته باشد. امروزه برای انجام بسیاری از كارها نیاز به حضور فیزیكی افراد نمی باشد. باالكترونیكی شدن امور اكثر خدمات و امور روزمره زندگی در فضای سایبر یابه عبارت دیگر دنیای مجازی قابل پیگیری است. اموری مانند« دولت الكترونیك»«تجارت الكترونیك» ، بانكداری الكترونیك، آموزش الكترونیك . . . شمه ای از این اموراست كه بیانگر انتقال فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، هنری از دنیای واقعی به فضای سایبر یا دنیای مجازی است. پرفسور برنر كه یكی از اساتید «حقوق فناوری اطلاعات» می باشد درمقام بیان فضای مجازی می گوید:« فضای مجازی گستره ای است كه در كنار دنیای فیزیكی قرار دارد وآن عبارت است ازیك واقعیت مفهومی مشترك یایك دنیای مجازی . . . »
به هرحال تغییر وتحول دروسایل ارتباط جمعی یابه تعبیردیگر «انقلاب فناوری اطلاعات» باخلق دنیای جدیدی به نام دنیای مجازی به تعامل بین حاكمیت وشهروندان وتعامل شهروندان باهمدیگر وتوزیع اطلاعات علمی، هنری وفرهنگی چهره ای جدید بخشیده است.
باتوجه به اینكه موضوع بحث آسیب های اجتماعی ناشی از وسایل ارتباط جمعی باتاكید براینترنت وماهواره است،پس از بیان مقدمه فوق به اصل موضوع  برمی گردیم ونقش وسایل ارتباط جمعی در آسیب های اجتماعی مورد بررسی قرارمی دهیم.
هریك از وسایل ارتباط جمعی ضمن اینكه به لحاظ تسهیل امورآثار مثبتی درجامعه داشته ودارند به لحاظ سوء استفاده ای كه ازآنها می شود. ممكن است آسیب هایی را برای جامعه به دنبال داشته باشند. هرچه وسایل ارتباط جمعی بیشتر قابل كنترل باشند آسیب های ناشی ازآنها كمتراست وهرچه قابلیت كنترل این وسایل كمترباشد بیشتر مورد سوء استفاده قرارمی گیرند وآسیب های ناشی ازآنها برای جامعه بیشتراست.
نشریات ، رادیو و تلویزیون ازجمله وسایلی هستند كه معمولاً هركسی توانایی دایر كردن وراه اندازی آنها را ندارد. وحتی افرادی كه ازچنین توانایی برخوردارند . دولتها و جامعه سعی دركنترل آنها دارند لذاكمتر مورد سوء استفاده قرار می گیرند. و آسیبهای ناشی ازآنها برای جامعه مخصوصاً ‌خانواده ها كمتر است.

پیشنهاد مطالعه:  آسیب های اجتماعی اینترنت بحران هویت جوانان و نوجوانان

مهکام : تمام خانواده ها و مخصوصا پدرها و مادرهایی که کودک ،نوجوان و جوان دارند باید بسیار بیشتر از سایر افراد جامعه اطلاعات و شناخت از قوت ها و نقاط ضعف اینترنت و ماهواره داشته باشند. و این شناخت صحیح را به فرزندان خود منتقل کنند . چرا که ما نمی توانید با پیشرفت تکنولوژی مبارزه کنیم بلکه فقط می توانیم با شناخت بیشتر با تکنولوژی همراه شویم. و سعی کنیم برای مقابله با مضرات و آسیب های فردی و اجتماعی آن برنامه ریزی  داشته باشیم.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×