"> بداخلاق کیست؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

بداخلاق کیست؟

 بد اخلاق کیست ؟ اینکه می گویند:«فلان کس،بد اخلاق است» یا«فلان کس، خوش

اخلاق است»طبق چه معیاری است؟ بد اخلاق کیست؟

بداخلاق کیست؟
بداخلاق کیست؟

بد اخلاقی به یکی دوبار داد و بیداد کردن نیست.

بالاخره انسان ممکن است روزی به عللی ، ناراحت باشد و این ناراحتی را نتواند تحمل

کند و درست هنگامی که او ناراحت است، شما با او چند بار شوخی کنید و او به سر

شما داد بزند که «بابا ولم کن!»یا بی حوصله از سرکار آمده و می خواهد کمی

استراحت کند در این راستا شما گیر دادید که فلانکار را انجام دهد و او ناراحت شده و

داد می زند « من این کار را انجام نمی دهم».پس نتیجه می گیریم، این رفتار ها که

بیشتر مردم نیز کم و بیش دارند، بد اخلاقی  نیست . بلکه بداخلاقی یک صفت ثابتی است

که ما از بد اخلاق، در بیشتر مواقع می بینیم.اصولا شخص بد اخلاق، حداقل یک کمبود

در خود احساس می کند و به همین علت ، خود را نسبت به دیگران ناقص کرده و به

مرور زمان، و با فکر های نا صحیحی که در مقایسه خود با دیگرانمی نماید، اعصاب و

روانش دچار تزلزل شدید شده تا جایی که تحمل شنیدن و یا دیدن کوچک ترین رفتار

متضاد با یاده و روش خود ندارد و به همین خاطر ظرفیت پر گشه و عکس العمل

نشانمی دهد و این عکس العمل حربه ای است که در حقیقت برای پیرو نمودن دیگران به

کار می بندد.

از این رو شما تا از او اطاعت می کنید ، داد و فریادی از او نمی شنوید ، اما هنگامی که

پیشنهاد مطالعه:  اوصاف همسر خوب

کار هابرخلاف آنچه او می خواهد اتفاق افتاده باشد و یا بخواهداتفاق بیفتد ، او قشقرق

به پا خواهد کرد.

ازدواج با بد اخلاق در سخنان ائمه

شخصی به نام حسین بن بشار به امام رضا نامه ای نوشت که فامیل نزدیکی دارم که از

دخترم خواستگاری کرده اما بد اخلاق است آیا به او دخترم را تزویج کنم؟

حضرت به او فرمود :اگر بد اخلاق است به او دخترت را تزویج نکن.اینجا باز  ممکن

است کسی بگوید«پس این صفت خوش اخلاقی از ایمان هم مهم تر است».باید بگویم تمام

صفات مهم هستند اما بعضی از اوصاف، صفات دیگر را تحت الشعاع قرار داده وآنها

را کم رنگ می کنند. برای اینکه این گفته تفهیم شود برخی از روایتهایی که در رابطه با

خوش اخلاقی آمده است توضیح می دهم تا اشکال بالا در ذهن ها نیاید.

 بد اخلاق خود را اصلاح کند

اینجا باید به اشخاصی که ضعف اعصاب دارند تذکر دهیم که سعی کنید با نام و یاد خدا

آرامش کردل هاست بر اعصاب خود مسلط شده و با خوش اخلاقی زندگی تازه ای را

آغاز کنید چون باز همبرای اصلاح امور ، فرصت هست و« ماهی را هر وقت از آب

بگیرند تازه است».

منبع: گفتنی های ازدواج

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×