تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی كودكان و نوجوانان

بنر تبلیغاتی آموزش خیاطی سیما عمرانی-468-60

عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی

عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی كودكان و نوجوانان-www.mehcom.com

عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی كودكان و نوجوانان-www.mehcom.com

دكتر شكوفه موسوی ، متخصص روان پزشكی كودك و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی بابل کتابی درباره عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی كودكان و نوجوانان دارند که به منظور استفاده خانواده های ایرانی بویژه پدر و مادران متعهد به شکوفا کردن استعداد های فرزندانشان قسمتی از مطالب این کتاب را در ذیل آورده ایم :

هر جامعه اى بنا به مقتضیات، سطح علمى و نیازهایش آموزش هایى را براى افراد جوان خود تدارك مـى بینـد. این آموزش ها عمدتاً رسمى، عمومى و مشابه هستند و به تدریج اختصاصى و متفاوت تر مـى شـوند. ورود بـه ایـن محیط ها، مقررات خاصى دارد و دستاوردها با كسب امتیازات و نمرات خاصى سـنجیده مـى شـود.

بنـابراین افـراد ممكن است رد یا قبول شوند و براى قبول شدن هم كسب نمرات مشخصى لازم است . از این دیدگاه، موفقیت در یك درس با نمره آن درس، و موفقیت تحصیلى با مجموع نمرات كسب شده در كل درس ها سـنجیده مـى شـود؛

یعنى با معدل یا رتبه اى كه فرد در كلاس، مدرسه، ناحیه، شهر و كشور كسب مى كند. البته لازمه موفقیت تحصیلى حضور در محیط هاى آموزشى مثل مدرسه و دانشگاه، و دار ا بودن مجموعـه اى از عملكردهاست كه شامل مهارتهاى ارتباطى، تبعیت از قوانین محیط، انعطاف پذیرى، حل مـشكل، برنامـه ریـزى، كنترل رفتار موقع خشم و خستگى، مهارتهاى مربوط به فعالیتهاى جمعى، تـداوم در حـل تكـالیف و … اسـت.

بسیارى از این حیطه ها به دقت ارزیابى و نمره گذارى نمى شوند. البته نمره انضباط هم معیار دیگرى اسـت بـراى ارزیابى در زمینه هاى اخلاقى كه بسیار نسبى است و ممكن است افراد خاطى و مشكل دار از نظر كسب این نمره،دچار مشكل شوند و افرادى كه مشكل جدى از این نظر ندارند، مورد ارزیابى قرار نگیرند.

محیط آموزشى فرصتى است براى همانندسازى رفتارها، برقرارى پیوندهاى عاطفى، بـه دسـت آوردن انگیـزه براى پیشرفت و شناخت توانایى هاى خود. از این دیدگاه مى توان موفقیت تحصیلى را موفقیـت در كـسب هرچـه بیشتر دستاوردها و توانمندى هاى متفاوت دانست. از دیدگاه محدودتر، این موفقیت بـه نمـرهاى كـه دانـش آمـوز
مى گیرد و یا رتبه اى كه كسب مى كند منحصر مى شود.

بیشتر حوادث كتاب هرى پاتر (موفقترین كتاب بـین نوجوانـان در سـالهـاى اخیـر) در مدرسـه اى بـه نـام هاگوارتز مى گذرد. جایى كه دانش آموزان به طور شبانه روزى در آن به سر مى برند و در چهار گـروه تقـسیم بنـدى مى شوند.

این چهار گروه، رده هاى سنى از 11 تا 17 سال را دربـر مـى گیـرد و خوابگـاه و تـیم ورزشـى و محـل استراحت هر گروه، خاص همان گروه است و امتیازاتى كه اعضاى گروه كسب مى كنند در قهرمـانى گـروه آنهـا نقش دارد.

این گروه ها از نظر خصوصیات شخصیتى و اهداف فردىِ اعـضاىشـان بـسیار متفـاوت و حتـى گـاهى دشمن هم هستند. اما آنچه در هر چهار گروه مشترك است، همكارى افراد یك گروه، تلاش بـسیار زیـاد بـراى كسب امتیاز و ارزش قائل شدن براى تلاش آنها است، یعنى حتى در افـراد گـروه اسـلایترین هـم (كـه از نظـر خصوصیات شخصیتى بسیار منفى هستند) این همكارى و همیارى و تـلاش بـیش از انـدازه بـراى ارتقـاء گـروه چشمگیر است و پایبندى به منافع جمعى و خستگى ناپذیرى براى دستیابى به اهداف گروه بارز است.

شاید یكـى از هزاران عامل جذابیت فوق العاده این داستان نشان دادن همین موضوع به میلیونها انسان در سراسـر دنیاسـت كه موفقیت تحصیلى چیزى وراى نمره و رتبه است و معنایش رابطه داشتن و كوشش دسـته جمعـى و هدفمنـد است.

ویژگى هاى فردی لازم براى موفقیت تحصیلى

موفقیت تحصیلى نتیجه یك عملكرد مستمر است و لازمه آن دارا بودن ویژگى هاى مختلف است. هر كـدام از این ویژگى ها لازم هستند اما ممكن است كافى نباشند. از انواع صفات شخصیتى كه به ارث مى رسد و پایـه هـاى عصبى و شیمیایى و فیزیولوژیك مشخص دارد، استقامت، وابستگى به پاداش و جستوجوى تازگى یا تنوع طلبـى
است.

468-60-بنر تبلیغاتی مدیریت خشم

هر كدام از این صفات در حیطه هاى مختلف زندگى از جمله عملكرد تحصیلى نقش مهمى دارند.

هوش:

اولین ویژگى، توانایى ذهنى خاصى است كه هوش نام دارد و خود شامل حیطه هاى مختلف مثل: هوش كلامى، هوش دیدارى، هوش فضایى، تفكر انتزاعى و محاسبه است. هر كدام از این زمینه ها، هـم بـه طـور كلـى و هم در حیطه خاص خود ارزیابى مى شوند.

یعنى فردى ممكن است در حیطه خاصى هوشى بسیار بیشتر یا كمتر از حیطه هاى دیگر داشته باشد. هوش در واقع توانایىهاى عملكرد مغز است و با تولد به ارث مى رسد. اما تجربـه، تربیت، آموزش و تمرین مى تواند آنچه را كه به ارث رسیده به موفقیت تبدیل كند.

انگیزه:

دومین ویژگى انگیزه است، یعنى تمایل به انجام كار و صرف انـرژى بـراى آن. ممكـن اسـت كـسى از هوش خوبى برخوردار باشد ولى انگیزه لازم یا كافى براى انجام كارى را نداشته باشد.

استقامت:

كه به معنى حفظ و ادامه تلاش با وجـود ناكـامى، خـستگى و تقویـت متنـاوب اسـت . افـرادى كـه استقامت زیادى دارند، سختكوش، شكیبا و جاه طلب و بلندپرواز هستند. دوست دارنـد حـداكثر تـلاش خـود را براى رسیدن به هدف موردنظر انجام دهند و ناكامى و خستگى را بـه صـورت چـالش هـایى شخـصى مـى نگرنـد.

افرادى كه استقامت كمى دارند غیرفعال، تنبل، بى ثبات و نامتعادل هستند و وقتى با ناكامى مواجه مى شـوند بـه آسانى شكست را قبول مى كنند. به ندرت براى رسیدن به موفقیتهاى بیشتر، تلاش مى كنند و حتـى در صـورت دریافت پاداش هاى متعدد نیز پایدارى و پشتكار اندكى نشان مى دهند.

وابستگى به پاداش:

كه به معناى حفظ و ادامه تلاش در برابر پاداش اجتمـاعى اسـت . افـرادى كـه وابـستگى زیادى به پاداش دارند خوش قلب، حساس، وابسته به جمع و معاشرتى هـستند. افـرادى كـه وابـستگى آنهـا بـه پاداش كم است واقع بین، سرد، اهل عمل، نسبت به اجتماع غیرحساس و دودل هستند.

جستوجوى تازگى:

وجود روحیه تنوع طلبى در فرد نشان دهنده این واقعیت است كه فرد در اثر تشویق شدن و پاداش گرفتن، انگیزه پیدا مى كند تا براى رسیدن به مطالب نو و بدیع فعالیـت كنـد . افـرادى كـه تنـوع طلبـى زیادى دارند، آتشى مزاج، كنجكاو، بى حوصله، تكانشى، ولخرج و نامنظم هستند. افرادى كه تنوع طلبى آنهـا كـم است، سردمزاج، غیركنجكاو ، خویشتن دار، فكور، مقتصد، تودار، قادر به تحمل یكنواختى و منظم هستند.

تداوم:

توانایى حضور مداوم و منظم در كلاس درس و حفظ توجه و تمركز از شـرایط لازم بـراى فراگیـرى در كلاس درس است. در ساعات حضور در خانه توانایى برنامه ریزى، كنترل تكانه هایى مثل بازى كردن یا اسـتراحت در موقع تعیین شده براى درس، و انجام تكالیف براى یادگیرى مسائل درسـى لازم اسـت . پـس از آن حـضور در امتحان و توانایى فراخواندن آنچه فراگیرى شد، یادگیرى شد، و به حافظه سپرده شده، ضرورت دارد. و در هر مورد علاوه بر وجود این توانایى ها یا ظرفیت فردى، شرایط روحى و جسمانى مناسب ضرورى است.

منبع:
كتاب ” موفقیت تحصیلی: نقش والدین در تحصیل فرزندان” . تألیف دكتر شكوفه موسوی. انتشارات قطره

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده موفق-مهارت های تحصیلی

468-60-بنر-تبلیغاتی-خانواده-موفق

حسن رامشینی

هموطن گرامی : با تشکر از ورود شما به وبسایت مهکام لطفا توجه کنید : 1- می توانید با ارسال مطالب ارزشمند خودتان به مهکام به ارتقای سطح دانش خانواده ها کمک کنید. 2- با استفاده از قسمت نظرات که در زیر تمامی مطالب موجود است ما را در بالا بردن کیفیت وب سایت کمک کنید. قبلا از همکاری شما متشکریم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *